Fremmede mispelarter og blåhegg

Blankmispel
Blankmispel Foto: Alexandra Abrahamson / Statsforvalteren i Innlandet.

Status i fremmedartslista: SE - svært høy risiko

Negative effekter: Både de fremmede mispelartene og blåhegg/søtmispel fortrenger stedegen vegetasjon i flere naturtyper. Mispelartene kan være konkurrenter til hjemlige trær og busker som produserer bær som spres med fugler. Særlig blåhegg kan bli et stort problem i åpen grunnlendt kalkmark, og er en av få fremmedarter som klarer å etablere seg i skrinn furuskog.

Utbredelse i Innlandet: Mispelartene forekommer spredt i lavereliggende områder rundt Mjøsa, samt i Gudbrandsdalen og Valdres. Foreløpig er det flest registreringer av blankmispel. Hovedtyngden av blåheggregistreringene finnes i Hamarområdet, samt både langs Rv 3 i Østerdalen og E6 i Gudbrandsdalen. Det er også enkelte spredte forekomster ellers i fylket.

Spredning: Alle artene er innført til Norge som prydbusker, og har forvillet seg. I dag spres artene over store avstander ved at fugler spiser bærene og skiter ut steinfruktene.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.