Filtarve og sølvarve

Filtarve
Filtarve Foto: Alexandra Abrahamson / Statsforvalteren i Innlandet.

Status i fremmedartslista: SE - svært høy risiko

Negative effekter: Filtarve og sølvarve truer vegetasjonen særlig på åpen tørr kalkmark og kalkberg i lavlandet, ved å fortrenge stedegne arter.

Utbredelse i Innlandet: Rundt Mjøsa, på Hadeland og spredt i dalstrøkene, samt enkelte funn rundt Slidrefjorden.

Spredning: Filtarve har blitt innført til Norge som hageplante. Sølvarve er nært beslektet, og de to artene behandles ofte som én art. Spredningen av disse artene har skjedd ved at hageavfall har blitt kastet i naturen eller ved forflytning av jordmasser som inneholder plantedeler. Begge arter er i dag forbudt å plante i Norge.