Fagerfredløs

Fagerfredløs
Fagerfredløs Foto: Kistefos Skogtjenester / Statsforvalteren i Innlandet.

Status i fremmedartslista: SE - svært høy risiko

Negative effekter: Arten danner tette bestander som fortrenger stedegner arter, og er særlig problamtisk i bl.a. flomskogsmark. Den kan også utgjøre en trussel om den får etablere seg i brakklagt semi-naturlig eng.

Utbredelse i Innlandet: Hovedsakelig i lavlandet rundt bebygde områder sør i fylket, men også langs dalførene. Arten er svært hardfør og kan etablere seg opp mot fjellet.

Spredning: Spredning har hovedsakelig skjedd med hageavfall som har blitt kastet i naturen, samt ved flytting av jordmasser som inneholder plantedeler. Videre spredning skjer ved krypende jordstengler.