Blåleddved

Status i fremmedartslista: SE - svært høy risiko

Negative effekter: Blåleddved kan etablere seg i mange ulike naturtyper, bl.a. semi-naturlig eng og flere skogtyper, hvor den fortrenger stedegne arter. Dette fører igjen til en endring av økosystemenes sammensetning og dynamikk.

Utbredelse i Innlandet: I Innlandet er arten rapporter med spredte forekomster stort sett over hele fylket, men med størst konsentrasjon rundt Mjøsa og nord i dalstrøkene.

Spredning: Arten ble innført til Norge som prydplante og er i dag en av de vanligste prydbuskene i Innlandet. Blåleddved spres hovedsakelig ved at fugl spiser bærene, og den kan derfor spres over store avstander.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.