Balsampoppel

Balsampoppel
Balsampoppel Foto: Einar Almehagen.

Status i fremmedartslista: SE - svært høyu risiko

Negative effekter: Arten er vurdert å ha en middels økologisk effekt på grunn av den effektive klonedannelsen med rotskudd som kan skugge ut og fortrenge stedegne arter, og endre de økologiske forholdene. I tillegg kan den spres effektivt nedover vassdragene med rotfragmenter. I disse miljøene kan den true en rekke rødlista og sårbare arter. I tillegg er det i Innlandet påvist at den kan ødelegge viktig habitat for den sterkt truede arten elvesandjeger.

Utbredelse i Innlandet: Arten har tette forekomster i Nord-Gudbrandsdalen i områdene rundt Lom og Vågå. I tillegg finnes det enkelte mindre forekomster spredt over hele fylket, som f.eks. rundt Mjøsa.

Spredning: Opprinnelse fra Nord-Amerika, og innført til Norge med hagebruket på slutten av 1800-tallet. Arten kan etablere seg tett op mot tregrensa og mot den arktiske grensa. Arten har tidoblet sin utbredelse de siste 50 årene, og det er estimert en ytterligere firedobling de neste 50 årene.