Platanlønn

Status i fremmedartslista: SE - svært høy risiko

Negative effekter: Platanlønn er en trussel mot det biologiske mangfoldet ved at den på kort tid endrer skogbildet, spesielt i løvskog der beite og annen skjøtsel har opphørt. Ungplanter av platanlønn danner tette busksjikt som skygger, og dermed fortrenger den naturlige floraen.

Utbredelse i Innlandet: Arten har spredte forekomster i Innlandet. Den finnes i Kongsvinger, på Hadeland, rundt Mjøsa og oppover Gudbrandsdalen.

Spredning: Platanlønn ble innført til Norge som prydtre allerede på 1700-tallet. Siden 1800-tallet har arten forvillet seg kraftig, særlig i områder med løv- og blandingsskog, og den finnes i dag nord til Tromsø. Frøene spres med vinden, er svært spiredyktige, og ungplantene er skyggetolerante.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.