Mongolspringfrø

Status i fremmedartslista: SE - svært høy risiko

Negative effekter: Arten vurderes å ha middels økologisk effekt. Effekten på stedegne arter kan variere, men i tette bestander fortrenger den stedegne arter og kan i stor grad påvirke det lokale økosystemet. Arten er ettårig, slik at jorda blottlegges og blir mer utsatt for erosjon når planten visner ned på høsten. Arten har størst skadepotensial på flommark og andre naturtyper med mange rødlista arter.

Utbredelse i Innlandet: Det er relativt få forekomster av mongolspringfrø i Innlandet. Arten har en sørlig utbredelse i områdene øst for Mjøsa og på Gran i Hadeland.

Spredning: Mongolspringfrø ble trolig innført med importert plantemateriale og forvillet seg på slutten av 1800-tallet. Arten har antakelig ikke nådd sitt potensielle utbredelsesområde, og har flere potensielle levesteder i den sørlige delen av Innlandet.