Varsler nye pålegg til grunneiere på industriområdet til tidligere Toten Cellulose

Toten Cellulose, ca. 1910
Toten Cellulose, ca. 1910 Foto: Mjøsmuseet, ukjent fotograf.

Vi har sendt ut varsel til seks grunneiere om at de vil bli pålagt å utarbeide tiltaksplaner for å rydde opp i grunnforurensning på egen eiendom. Én grunneier får varsel om å gjennomføre ytterligere undersøkelser.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 09.03.2022

Lang historikk

Siden 2006 har Rambøll utført flere miljøtekniske undersøkelser på industriområdet til tidligere Toten Cellulose og utarbeidet ulike tiltaksplaner. Disse undersøkelsene avdekket varierende grad av forurensninger i grunnen. I 2012 utarbeidet Rambøll en rapport som oppsummerte alle undersøkelsene på området.

Basert på oppsummeringen fra Rambøll i 2012 ga Fylkesmannen i Oppland pålegg til sju grunneiere i 2015. Grunneierne fikk pålegg om å utarbeide tiltaksplaner for å rydde opp på egen eiendom, eller gjennomføre ytterligere undersøkelser av grunnforurensning på egen eiendom.

Setter i gang en ny prosess

Bare to av sju grunneiere, Ven Eiendom AS og Eidsiva Nett AS, fulgte opp i 2015 og oversendte nye miljøtekniske grunnundersøkelser til Fylkesmannen innen fristen. Resten fulgte ikke opp i henhold til de påleggene som var gitt, eller egne klagesaker, og frister i oppfølgingsbrev fra Fylkesmannen i Oppland i 2018 gikk også ut.

I 2020 ga vi i samråd med Gjøvik kommune Telemark Technologies AS tillatelse til graving og utslipp av renset sigevann på en avgrenset del av området. Formålet med denne tillatelsen var uttesting av ny renseteknologi for forurenset sigevann. Grunneiere ble invitert til informasjonsmøter og fikk kopi av forhåndsvarsel og vedtak i saken. Dette forsøket har nå stoppet opp på grunn av manglende finansiering.

Statsforvalteren finner på dette grunnlaget det nødvendig å igangsette prosessen mot grunneierne på nytt, med nye varsler om pålegg om å utarbeide tiltaksplaner etter forurensningsloven. Én grunneier får varsel om å gjennomføre ytterligere undersøkelser. Nye vedtak i saken vil erstatte vedtakene av 15. april 2015.

Denne gangen vil Statsforvalteren følge opp tettere enn i 2015. Vi har blant annet muligheten til å fatte vedtak om tvangsmulkt til staten for å sikre at de varslede påleggene blir gjennomført.

De miljøtekniske grunnundersøkelsene Rambøll har gjennomført på vegne av henholdsvis Ven Eiendom AS og Eidsiva Nett AS, danner nå grunnlag for varsel om pålegg om å utarbeide tiltaksplaner. På begge disse eiendommene ble det blant annet avdekket høye nivåer av dioksin i jordmasser.

Kildeområde for utlekking av blant annet PCB til Hunnselva

Statsforvalteren anser det som svært viktig å få ryddet opp i forurensede masser i grunnen på dette industriområdet.

Det er dokumentert at miljøgiftene spres til grunnvannet. Rambøll har også beregnet at det sannsynligvis er spredning til Hunnselva. Målinger gjennomført med passive prøvetakere i Hunnselva i 2010 og på nytt i 2020 peker på industriområdet som en viktig punktkilde for PCB til elva.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.