Nasjonal tilsynsaksjon om kommunal avløpshåndtering

Statsforvalteren skal kontrollere om kommunene ivaretar avløp på en helhetlig og bærekraftig måte. Sammenhengen mellom arealplanlegging og kapasitet på ledningsnett og renseanlegg vil være et viktig tema.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 24.08.2021

Statsforvalteren i Innlandet deltar i høst i en landsdekkende tilsynsaksjon for kommunale avløpsanlegg som er omfattet av forurensningsforskriften kapittel 14. Tilsynsaksjonen er initiert av Miljødirektoratet og er felles for alle statsforvalterembetene i landet. Aksjonen foregår hovedsakelig i tidsperioden uke 33 – 39, 2021.

I Innlandet har vi varslet åtte av våre kommuner om at vi kommer på tilsyn. Vi har bedt kommuneledelsen delta da hovedmålet med aksjonen er å øke bevisstheten om at kvalitet og kapasitet på avløpsledninger og renseanlegg er en forutsetning for utslipp i tråd med regelverket, og for etablering av ny boligbebyggelse, hyttebebyggelse eller industrivirksomhet.

Dagens situasjon

Situasjonen i dag er at mange tettbebyggelser er utvidet uten at kapasiteten på ledningsnett og renseanlegg er økt tilsvarende. Utvidelsen kan bestå av økning i antall boliger tilknyttet det kommunale avløpssystemet, hyttebygging eller utvidelse og/eller nyetablering av industri. I tillegg ser vi at mange av avløpsrenseanleggene ikke oppfyller rensekravene i forskriften.

Miljødirektoratet har bedt Statsforvalteren om å skjerpe inn håndhevingen av allerede gitte krav for å sikre bedre etterlevelse av forskriften. I tillegg er Statsforvalteren bedt om å revidere tillatelsene trinnvis etter hvert som § 18 i forurensningsloven gir grunnlag for det, og stille strengere krav. Dette for å bidra til at Norge gradvis skal kunne overholde avløpsdirektivet og forpliktelsene i EØS-avtalen.

Miljøkonsekvenser

Manglende etterlevelse av kravene kan gi ulovlige utslipp av kommunalt avløpsvann. Utslipp av organisk stoff og næringssalter kan føre til overgjødsling (eutrofi), algeoppblomstring og fiskedød. Mangelfull rensing kan også føre til økt utslipp av mikroplast og miljøgifter.

Mål for aksjonen

Målet for tilsynsaksjonen er å kontrollere om kommunene tar ansvar for at hele det samlede avløpssystemet er innrettet i tråd med regelverket og gjeldende tillatelser, og at de har etablert rutiner som sikrer at kravene overholdes over tid. En viktig målsetning er å få kommunene til å forstå at de ikke kan legge opp til å øke utslippene av kommunalt avløpsvann uten at rensekapasiteten økes tilsvarende.

Aksjonen skal bidra til at kommunene etablerer og følger rutiner som sikrer at avløpssystemet til enhver tid er i samsvar med regelverket. Dette inkluderer:

  • tilstrekkelig rensekapasitet hvis avløpsmengden planlegges økt
  • kunnskap om regelverket og myndighetskrav
  • oversikt over tilstanden til avløpssystemet og resipienter

Det er viktig at de som skal ta beslutninger i kommunen om f.eks. etablering av nye boligområder, hytteområder eller næringsområder, har kunnskap om rensekapasiteten og kravene i tillatelser og forskrifter.

Hovedtema på tilsyn

Med utgangspunkt i målsettingene for tilsynsaksjonen er hovedtemaet tilsyn med kommunens etterlevelse av internkontroll knyttet til krav i lov, forskrifter og tillatelser. Hovedtemaet inkluderer:

  • overordnet styring og planlegging
  • kommuneledelsens forståelse av mål og krav og hvordan de sikrer seg at de har god nok oversikt over egne utslipp og påvirkning på miljøet
  • hvordan kommunen sikrer at avløpssystemet fungerer godt og at krav overholdes nå og i fremtiden

Lovgrunnlag

  • Avløpsdirektivet
  • Forurensningsloven §§ 7 (forbud mot forurensning) og 11 (tillatelse)
  • Forurensningsforskriften kapittel 11 og 14
  • Interkontrollforskriften

Forskriftskrav er juridisk bindende.

Oppsummering av resultater

Miljødirektoratet vil utarbeide en rapport etter endt tilsynsaksjon, der resultatene fra tilsynene i hele landet oppsummeres.