Edelkreps

Foto: Ola Hegge.
Oppdatert 05.10.2022

Edelkreps (Astacus astacus) lever i elver, innsjøer og tjern. Norge er en av få land som fortsatt har livskraftige bestander av edelkreps. Arten har status som Sterkt truet (EN) på Norsk rødliste for arter fra 2021.  I Norge finnes arten hovedsakelig på Østlandet. I Innlandet er den største bestanden av edelkreps i Einavatnet i Vestre Toten kommune. Edelkrepsen er sensitiv for forurensning og liker seg på fast og steinete grunn. Den foretrekker vann som ikke er for surt (pH > 6,2) og med konsentrasjon av kalsium over 2,5 mg/liter. Kalsium er nødvendig for å bygge opp skallet. Edelkrepsen lever av snegler, muslinger, ulike typer mark og planter. Paring skjer om høsten, og eggene klekker om våren.

Fangst av kreps

Minstemålet for fangst av edelkreps er satt til 9,5 cm lengde. Fangst av edelkreps er tillatt i perioden fra 6. august kl. 18 fram til 15. september, forutsatt at det ikke er innført fangstrestriksjoner i det aktuelle området. Det er fastsatt forskrifter for krepsing i Innlandet (se vedlegg til denne siden). Forskriftene inneholder blant annet bestemmelser for å hindre spredning av krepsepest og eventuelle andre sykdommer. Ved fangst av kreps er det kun tillatt å bruke åte som kommer fra samme vassdrag som den skal brukes i. Krepseteiner, båter og annen fiskeredskap skal være helt tørre eller desinfiseres før de tas bruk i ny lokalitet.

Unngå spredning av krepsepest

Soppsykdommen krepsepest har ført til at bestanden av edelkreps har gått sterkt tilbake flere steder i Europa. Signalkreps (Pasifastacus leniusculus) er en annen art av ferskvannskreps som har sitt opphav i Nord-Amerika og har kommet inn i norske områder fra Sverige. Denne arten står på Fremmedartslista fra 2018 med status Svært høy risiko (SE). Signalkrepsen er bærer av soppsykdommen krepsepest som er dødelig for edelkrepsen. Høsten 2020 ble det fanget signalkreps i Glomma på strekningen mellom Solbergfoss og Kykkelsrud kraftverk i Indre Østfold kommune i Viken fylke.

Glomma nedstrøms Braskereidfoss i Våler kommune samt Buåa og Vrangselva i Eidskog kommune har tidligere vært rammet av krepsepest. For disse områdene er det fastsatt forskrifter for å bekjempe krepsepest. Forskriftene omfatter Glomma nedstrøms Braskereidfoss i Våler kommune og alle vassdrag i Eidskog kommune. Innenfor disse sonene er det forbudt å fange eller å oppbevare ferskvannskreps i bur eller teiner. Forskriftene inneholder også andre forbud som gjelder flytting av edelkreps og andre akvatiske organismer samt ubehandlet vann, ubehandlet avfall og ubearbeidede produkter av fisk og andre akvatiske organismer. Det er påbudt å tørke fullstendig eller desinfisere fangst- og fiskeredskaper, båter, anleggsmaskiner, vannbeholdere og annet utstyr eller redskaper som har vært benyttet i sonen, før de benyttes utenfor sonen. Funn av døde eller syke kreps skal meldes til Mattilsynet.

Du kan finne en oversikt over kreps i Innlandet på InnlandsGIS. Hvis du ikke har brukt det før, velg Anonym pålogging. Klikk på pila øverst til venstre, klikk på + foran Temadata (åpne), klikk på + foran Miljø, scroll ned til du ser Kreps i Innlandet og huk av for den.

Kilder:

Johnsen, S.I., Garmo, Ø.A., Larsen, B.M. & Olstad, K. 2020. Utredning av kalkingsbehov for utvalgte målarter i enkelte grensevassdrag mot Sverige. NINA Rapport 1805. Norsk institutt for naturforskning.

Store Norske Leksikon: Edelkreps

Artsdatabanken: Signalkreps 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 16.12.2021

Undersøkelse av edelkreps i Hunnselva

Det ble ikke påvist edelkreps i Hunnselva nedstrøms Raufoss industripark. Bestander av edelkreps ble påvist øst og sør for industriparken.