Øvelsesbrenning av hus

Foto: Pixabay.com
Oppdatert 20.05.2021

I utgangspunktet er øvelsesbrenning av hus forbudt. Dette følger enten av at kommunen har fastsatt lokal forskrift som forbyr åpen brenning, eller av det generelle forurensningsforbudet, jf. forurensningsloven § 7. Det er imidlertid mulig for brannvesenet å gjennomføre fullskala brannøvelser i hus under visse forutsetninger.

Øvelsesbrenning likestilles med rivning av et bygg, det må derfor innvilges en rivningstillatelse fra plan- og bygningsetaten i kommunen, jf. plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav e, jf. § 20-2. Det er eier av bygget som er ansvarlig for å anskaffe tillatelsen, og brann- og redningsvesenet må sørge for at en slik tillatelse eksisterer før øvelsesbrenningen.

Ved fullskala-øvelser som skal foregå ved påtennelse av hus er det viktig at huset miljøsaneres ved at alt vesentlig av avfall/materiale ut over trevirke blir fjernet før påtenning. Dersom disse vilkårene er til stede, kan kommunen gi dispensasjon fra lokal forskrift om åpen brenning. Dersom kommunen ikke har vedtatt lokal forskrift, er det Miljødirektoratet som er forurensningsmyndighet. Det er ikke nødvendig å innhente tillatelse fra Miljødirektoratet under forutsetning om at de planer som er lagt fram om miljøsanering av byggene og håndtering av restavfall blir fulgt. Bakgrunnen for dette er at nedbrenningen ikke vil medføre nevneverdig skade eller ulempe, jf. forurensningsloven § 8 tredje ledd.  

Kommunene har ikke myndighet til å tillate nedbrenning av hus som vil være ulovlig etter forurensningsloven § 8 tredje ledd, det vil si hus som ikke er miljøsanert og ikke inngår i brannvesenets øvingsplaner. Dette kan kun Miljødirektoratet gi tillatelse til. Kommunen må begrense seg til å føre tilsyn med om brenningen er lovlig, og eventuelt rådføre seg med Statsforvalteren hvis de er i tvil.