Landbrukstilskudd er fordelt til kommunene

Statsforvalteren har sendt brev til kommunene i Innlandet med rammer for statlige landbrukstilskudd. Kommunene har også fått informasjon om ansvaret de har for forvaltningen av tilskuddsordningene.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.03.2022

Landbruks- og matdepartementet har delegert vedtaksmyndigheten for en rekke statlige tilskudd til kommunene. Dette er gjort med hjemmel i adgangen som følger av jordloven og skogbruksloven.

Statsforvalteren har myndighet og ansvar til å fordele og informere om rammene for tilskuddene til hver kommune. 

For følgende tilskuddsordninger har Statsforvalteren fordelt beløpsramme til kommunene (samlet fordelt ramme framgår i parentes):

 •  Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)
  • vegbygging, drift med taubane, hest o.a. (11,730 mill kr)
  • tilskudd til skogkultur miljøtiltak og andre tiltak (26,0 mill kr)
 • Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (24,015 mill kr)
 • Tilskudd til drenering av jordbruksjord (19,0 mill kr)
 • Tilskudd til tiltak i beiteområder (3,970 mill kr)
 • Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket (7,90 mill kr)

Se vedlegg når det gjelder ramme fordelt pr. kommune.

Kommunene fatter også vedtak i ordninger der det ikke fordeles budsjettramme på kommunenivå:

 • Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
 • Regionale miljøtilskudd i jordbruket
 • Tilskudd til avløsning ved sykdom mv.
 • Tilskudd til tettere planting og gjødsling som klimatiltak

Generelt gjelder at når kommunen forvalter statlige tilskuddsordninger på vegne av staten, har kommunen ikke den samme selvstendige myndigheten som den ellers har. Forvaltningen av slike midler er underlagt statlig styringsrett. Kommunene må forvalte tilskuddsordningene i samsvar med kravene i regelverket for ordningene, i rundskrivene, og regelverk som ellers gjelder for utøvelse av offentlig forvaltning.

Statsforvalteren skal veilede og føre kontroll med forvaltningen som er delegert til kommunene i sitt fylke.

For å sikre korrekt saksbehandling, skal kommunen ha etablert systemer, rutiner og tiltak som blant annet har til hensikt å forebygge, avdekke og korrigere feil og mangler.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.