Bygging og ombygging av skogsveg

Skogsbilveg
Skogsbilveg Foto: Dagfinn Haget.

Både bygging og ombygging av landbruksveger (skogsbilveger, jordbruksveger og traktorveger) er søknadspliktig. Søknad om bygging av landbruksveg sendes kommunen. Vedtak om godkjenning må foreligge før byggestart.

Med nesten 18 200 km skogsbilveger i Innlandet, hovedsakelig bygd fra 1960 tallet og fram til i dag, har Innlandet et stort behov for ombygging og vedlikehold av skogsvegnettet. Det er også behov for nybygging av traktorveger i terreng som er utfordrende for maskindrift og et begrensa behov for nye bilveger i noen områder. All vegbygging ut over vedlikehold av eksisterende veger og bygging med ubetydelig terrenginngrep er søknadspliktig. Med ubetydelig terrenginngrep menes enkle og midlertidige driftsveger med skjærings- eller fyllingshøgde under en meter, og mindre omfang enn 150 meter samlet planeringslengde.


Søknad fremmes på eget skjema. Legg ved kart som viser omsøkt tiltak, en beskrivelse av tiltaket og hvilken vegklasse som søkes bygd etter normaler for landbruksveger. Det bør også ligge ved en byggeplan der tiltaket er av noe omfang. Planlegg bruk av byggematerialer og handtering av vann som også takler store flomsituasjoner og klimaendringer nøye. Husk at dårlig bygde veger er dyre å vedlikeholde. Som vegeier kan bli ansvarlig om vann kommer på avveie. Vær derfor nøye med å planlegge handtering av vann riktig. Velg hvilken vegklasse du skal bygge ut fra behov. Oversikt over vegklassene finner du her:

Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse (Skogkurs)

Definisjon av landbruksveg og forskjellen på nybygging og ombygging finner du her: 

§ 1-2 Definisjoner - Landbruksdirektoratet 

Traktorveger har begrensninger med hensyn til bruk. Det er veger til bruk i utøvelsen av jord- og skogbruksnæring. Næring i skog er hogst og pleie av skogen. I denne sammenheng er jakt og annen utmarksrelatert aktivitet ikke næring. Kjøring knyttet til det er å vurdere som motorferdsel i utmark og har klare begrensninger. 

Les mer om motorferdsel i utmark her.


Publisert 10.08.2015 av Administrator

Oversikt over vegklassene

Landbruksveier for bil og traktor er inndelt i 8 veiklasser. Valg av veiklasse skal bygge på en helhetsvurdering av økonomiske, miljømessige og driftstekniske forhold i veiens dekningsområde.


Publisert 10.08.2015 av Administrator

Sjekklister for kommunen ved saksbehandling av skogsbilveg

For saksbehandlingen og etterfølgende kontroll er det laget sjekklister for bygging, ombygging, ferdiggodkjenning og vedlikeholdskontroll av skogsbilveger:


Publisert 10.08.2015 av Administrator

Søknad om bygging og ombygging – for tiltakshaver

Det er tiltakshaver som har ansvar for å søke om byggetillatelse og at alle nødvendige opplysninger er gitt og at søknaden er underskrevet!


Publisert 05.09.2013

Normaler for landbruksveger - med byggebeskrivelse

Normaler for landbruksveier er en håndbok som inneholder tekniske og geometriske krav til åtte forskjellige klasser av landbruksveier, og en byggebeskrivelse som forteller hvordan anleggsarbeidet bør utføres. De komplette veinormalene finner du her.