Våler blir meldt inn i ROBEK

Kommunen har vedtatt en økonomiplan med høyere utgifter enn det inntektene dekker. Statsforvalteren i Innlandet melder dermed Våler kommune inn i ROBEK.

Publisert 02.02.2022

Bakgrunn for innmeldingen

Våler kommune vedtok budsjettet for 2022 og økonomiplanen for perioden 2022-2025 i desember. Kommunen har store utfordringer med å tilpasse utgiftene til inntektsrammen og har synliggjort et nødvendig innsparingsbehov på ca. 40 mill. kroner for å kunne ha en økonomi i balanse i årene frem mot 2025.

Våler har gjennom hele 2021 jobbet godt for å komme frem til mulige omstillingstiltak i kommunen og har gjennom dette arbeidet klart å spesifisere en rekke tiltak som gir betydelig innsparinger i økonomiplanperioden. Dette har vært krevende og kommunen har vist imponerende innsats og evne til å ta vanskelige beslutninger for å få på plass nødvendige tiltak.

For 2022 har kommunen vedtatt konkrete innsparingstiltak for ca. 13 mill. kroner, men må samtidig bruke store deler av disposisjonsfondet for å komme i balanse. Kommunen har dermed ikke reserver til å håndtere merforbruk og uforutsette hendelser i resten økonomiplanperioden. Kommunen må finne tiltak på ytterligere 15 mill. kroner for at budsjettet skal være i balanse i 2025.

Den vedtatte økonomiplanen viser at kommunen per nå ikke har tilstrekkelig spesifiserte innsparingstiltak for å få økonomiplanen i balanse. Kommunen har ikke fordelt de resterende innsparingstiltakene på kommunens tjenesteområder. Økonomiplanen for årene 2023-2025 anses dermed som vedtatt med et merforbruk. Dette medfører innmelding i ROBEK.

Veien videre for Våler

Våler har allerede lagt ned stor innsats i å se på tiltak for å bedre den økonomiske balansen. Det legges ned en formidabel jobb av de ansatte i kommunen for å levere gode tjenester til innbyggerne. Selv om det foreløpig ikke er vedtatt tiltak som reduserer driftsnivået tilstrekkelig, så mener Statsforvalteren at kommunen har lagt et godt grunnlag for å kunne videreføre omstillingsarbeidet og finne gode løsninger fremover. Arbeidet er krevende, men nødvendig for å tilpasse aktiviteten til økonomiske rammer og innbyggernes behov i årene fremover.

Våler må nå vedta en tiltaksplan innen 30. juni 2022. Tiltaksplanen skal vise hvordan de kan gjenopprette økonomisk balanse i kommunen fremover. Statsforvalteren vil vurdere tiltaksplanen og skal godkjenne neste års budsjett og økonomiplan. Dersom Våler vedtar en realistisk tiltaksplan og en økonomiplan for 2024-2026 uten merforbruk, vil kommunen meldes ut av ROBEK. Statsforvalteren vil ha tett dialog med Våler kommune fremover for å kunne bistå ved behov.

Hva er ROBEK?

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innen de fastsatte fristene.

Kommuner i ROBEK er underlagt kontroll av årsbudsjett, låneopptak og langsiktige leieavtaler fra Statsforvalteren. Kommuner i ROBEK skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.