Revidert nasjonalbudsjett 2021 og kommuneproposisjonen 2022

11. mai la regjeringen fram forslag til revidert nasjonalbudsjett 2021 og Kommuneproposisjonen for 2022.

Publisert 11.05.2021

Kommunesektoren 2021 – revidert budsjett

Det foreslås økte bevilgninger på grunn av koronapandemien:

  • Økte rammeoverføringer 2,5 mrd. kroner, hvorav 1,5 mrd. kroner økte skjønnsmidler
  • 757 mill. kroner til vaksinering
  • 100 mill. kroner til massetesting
  • 1,2 mrd. kroner til karantenehotell
  • 1 mrd. kroner til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter
  • 79 mill. kroner til sårbare grupper

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2021 er oppjustert med 3,2 mrd. kroner sammenliknet med saldert budsjett.

Kostnadsveksten i kommunesektoren i 2021 (deflator) anslås nå til 2,7 pst. Anslaget er uendret fra saldert budsjett.

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren 2022

Regjeringen legger opp til en realvekst i frie inntekter på mellom 2,0 og 2,4 mrd. kroner i 2022. Det anslås at demografiutviklingen vil gi merutgifter på 0,9 mrd. kroner innenfor sektorens frie inntekter, mens veksten i pensjonskostnader anslås til om lag 0,6 mrd. kroner.

Det er foreslått at skjønnsrammen som tildeles kommunene i 2022 gis på samme nivå som i 2021, dvs. 850 millioner kroner til fordeling ved basisrammen. Eventuelle ekstra skjønnsmidler grunnet pandemien vil gå gjennom eget løp.

For mer informasjon, se lenke til kommuneproposisjonen 2022.

Digitalt stormøte 12. mai

Den 12. mai kl. 11.30 arrangerer KS digitalt stormøte om revidert nasjonalbudsjett for 2021 og kommuneproposisjonen for 2022. Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup deltar på nettsendingen. Trykk her for å følge sendingen:
https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/kno/stormote-om-rnb-og-kommuneproposisjonen2/

Vi viser til at det reviderte budsjettet for 2021 og kommuneproposisjonen også vil være et tema på statsforvalterens møte med kommuneledelsen i Innlandet 20. mai. Kommunal- og moderniseringsministeren vil også delta på dette møtet.