Merutgifter for kommunene ved håndtering av koronautbruddet

De økonomiske konsekvensene av virusutbruddet for kommunene i Innlandet vil bli betydelige. Fylkesmannen i Innlandet har bedt kommunene gjøre anslag for merutgifter knyttet til koronautbruddet.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 04.05.2020

Hovedinntrykket etter rapporteringen fra kommunene er at håndteringen av virusutbruddet har gitt betydelige merutgifter for mange kommuner og de vil også ha betydelige merutgifter fremover. Fylkesmannen mener at rapporteringen vi nå har mottatt fra kommunene gir oss et godt grunnlag til å gjøre vurderinger av kommunenes belastning og merutgifter knyttet til håndteringen av virusutbruddet. Fylkesmannen mener at det er behov for ytterligere midler for å kompensere kommunene i Innlandet for merutgifter knyttet til virushåndteringen gjennom 2020.

Kommunenes merutgifter

Kommunenes anslag for påløpte utgifter viser at samtlige har hatt merutgifter knyttet til den akutte fasen ved virusutbruddet. Omfanget varierer mye mellom kommunene, avhengig av hvor hardt kommunene er rammet. Totalt sett gir rapporteringen grunnlag for grovt å kunne anslå påløpte utgifter for kommunene i Innlandet på 130-140 millioner kroner per 31. mars. Det er stor usikkerhet knyttet til anslaget da kommunene selv har vært nødt til å estimere kostnadene. 

Grovt sett er det særlig på personell innenfor helse- og omsorgstjenesten at ekstrakostnadene er store kombinert med merutgifter til vikarer og ekstra bemanning og overtid. Kommunene har også hatt merutgifter med renhold og anskaffelse av utstyr.

Inntektssvikt og utsiktene framover

I tillegg til stor utgiftsvekst, er det også stor usikkerhet knyttet til kommunenes inntekter. Skatteinntekter er en viktig inntektskilde for kommunene, og høy arbeidsledighet vil føre til et bortfall av skatteinntekter for kommunene. Dette vil kunne gi store negative konsekvenser for mange kommuner. Fylkesmannen i Innlandet viser i anbefalingene til regjeringen at det er viktig for kommunene å få tydelige signaler om hva som kan forventes av inntekter for kommunene fremover.

Når det gjelder anslåtte merutgifter per måned fremover, rapporterer kommunene om stor usikkerhet knyttet til disse anslagene. Basert på rapporteringen kan vi totalt sett anslå merutgifter per måned fremover på totalt 180-190 millioner kroner for kommunene i Innlandet. Her vil utviklingen i smittespredningen og justering av nasjonale tiltak for å hindre smittespredningen ha stor betydning for omfanget av utgiftene, og det varierer mellom kommunene hvilke forutsetninger og scenarier som er lagt til grunn for anslagene.

Fylkesmannen i Innlandet har mandag gitt sine vurderinger og anbefalinger til regjeringen for kompensasjonsbehovet i kommunene. Regjeringen presenterer i mai Revidert Nasjonalbudsjett 2020 og Kommuneproposisjonen 2021 der den økonomiske situasjonen i kommunene knyttet til korona-håndteringen vil være et sentralt tema.

Allerede bevilget og utbetalt penger

Stortinget vedtok 31. mars en økning i rammetilskuddet til kommunene med 3,75 milliarder kroner og fylkeskommunene med 1,25 milliarder kroner. I tillegg ble skjønnstilskuddene økt med 150 millioner kroner. Totalt er skjønnstilskuddet økt med 400 millioner kroner. Rammetilskuddet til kommunene er økt med ytterligere 1 milliard kroner som kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO. Disse midlene er foreløpig ikke fordelt.

Kommunene i Innlandet sin andel av økningen i rammetilskuddet på 3,75 milliarder kronene er klar. Dette ble utbetalt til kommunene 20. april. En oversikt over dette på kommunenivå finnes her.

Kommunene i Innlandet får snaue 271 millioner kroner.