Budsjettet for Våler og Åsnes er godkjent

Statsforvalteren har kontrollert at ROBEK-kommunenes vedtak om 2022-budsjettet er lovlige og har fastsatt kommunenes låneramme.

Publisert 21.03.2022

Budsjettkontroll

Statsforvalteren har konkludert med at begge kommunene har lovlige budsjettvedtak for 2022. Statsforvalteren har kontrollert at årsbudsjettet for de to ROBEK-kommunene tilfredsstiller kommunelovens krav. Dette innebærer blant annet at budsjettene vurderes som realistiske og i balanse.

Statsforvalteren godkjenner dermed årsbudsjettene. Vi peker samtidig på punkter som vi forventer at kommunene følger opp i budsjett- og planarbeid fremover.

Kommunene må:

  • legge stor vekt langsiktig planlegging og budsjettering.
  • jobbe videre med å sikre god sammenheng mellom planer og prioriteringer slik at budsjettrammene ikke overskrides.
  • legge til rette for bred involvering og forankring av mål, prioriteringer og tiltak.
  • i større grad synliggjøre sine vurderinger av risiko knyttet til måloppnåelse og avvik.

Begge kommunene gjennomfører viktige omstillingsprosesser og har allerede lagt ned stor innsats for å finne tiltak som kan føre til langsiktig økonomisk balanse. Statsforvalteren har god dialog med kommunene, og vil følge det videre arbeidet tett.

Skjønnsmidler som gis til kommuner i ROBEK skal knyttes til kommunens tiltaksplan for å bringe økonomien i balanse. Vår vurdering er at kapasiteten til planlegging og gjennomføring av nødvendig omstilling er svært begrenset i både Åsnes og Våler. Statsforvalteren utbetaler nå tilbakeholdte skjønnsmidler til Åsnes kommune for å gjennomføre tiltaksplanen. Våler skal vedta sin tiltaksplan innen 30. juni. Statsforvalteren vil vurdere mulighet for å bidra med skjønnsmidler til oppfølgingen av Våler sin tiltaksplan når denne er vedtatt.

Godkjent låneramme

Statsforvalteren skal også godkjenne kommunenes låneramme for 2022. Statsforvalteren setter da en grense for hvor mye lån kommunen har anledning til å ta opp det aktuelle året. Vedtaket baserer seg på lånebehovet som kommunestyret har fastsatt i budsjettet for 2022. Vi tar ikke stilling til det enkelte lånetiltak.

Statsforvalteren vurderer at nye låneopptak for de to kommunene må begrenses til strengt nødvendige tiltak. Det er samtidig viktig at planlagte investeringer og nødvendige tiltak for å redusere utgifter på lengre sikt kan gjennomføres. Godkjenningen for begge kommunene er i tråd med de lånebehovene kommunestyrene har vedtatt for 2022.

 

Brevene til kommunene kan du finne under Dokumenter.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.