50 mill. kroner til kommunene for pandemihåndteringen

Statsforvalteren har nå fordelt ekstra skjønnsmidler til de hardest rammede kommunene i 2021.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 14.06.2021

Fordeling 50 mill. kroner første halvår 2021

Kommunene i Innlandet har samlet mottatt 303 mill. kroner i ekstra rammetilskudd som skal dekke kommunenes merutgifter ved å håndtere pandemien så langt i 2021. I tillegg har statsforvalteren nå fordelt 50 mill. kroner til de kommunene som har vært hardest rammet. Tildeling per kommune finner du her.

Mange kommuner i Innlandet har hatt et høyt smittetrykk denne våren. For å kompensere de hardest rammede kommunene er det smittetrykket så langt i år som er lagt til grunn for fordeling. I tillegg er kommuner som er regionsentre tillagt særskilt vekt. Dette begrunnes i at kommuner som er regionsentre har en merbelastning i håndteringen av pandemien utover økningen i innbyggertilskuddet.

Regjeringen har foreslått ekstra midler til kommunenes merutgifter ved håndteringen av covid-19 også for andre halvår i 2021. Statsforvalteren vil følge utviklingen i kommunene fremover og se hvordan smittetrykket slår ut i økte utgifter for den enkelte kommune. Statsforvalteren vil derfor be kommunene om å rapportere regnskapsførte merutgifter til høsten og vil ved fordeling av ekstra skjønnsmidler da vurdere skjevheter i kompensasjon samlet sett i 2021.

Økonomiske konsekvenser av pandemien samlet sett

Sluttrapporten som tar for seg de økonomiske konsekvensene for kommunesektoren i 2020, viser at kommunesektoren er godt kompensert samlet sett. Samtidig vises det til at det er store variasjoner mellom kommuner. Dette ser også ut til å være tilfellet for kommunene i Innlandet for fjoråret. Overordnet ser det ut til at Innlandet er greit kompensert, men det er fortsatt enkelte kommuner som ikke ble rimelig kompensert for konsekvensene i 2020.

Statsforvalteren har nylig gjennomført regionvise møter med alle økonomisjefene. Kommunene har her vist til flere utfordringer som kan gi økonomiske konsekvenser også fremover. Dette er bl.a. bekymringer knyttet til:

  • langsiktige effekter av covid-19, særlig konsekvenser for sårbare grupper og innenfor psykisk helse.
  • utsatte omstillings- og innsparingstiltak som ikke er gjennomført pga. pandemihåndteringen.
  • slitasje på personale og etterslep på oppgaver for de som har håndtert pandemien i lang tid.
  • inntektstap på kommunal virksomhet som per nå ikke er kompensert, herunder tap innenfor kultur, idrett og svømmeanlegg.

Statsforvalteren vil følge den økonomiske situasjonen ved pandemien i kommunene videre og er takknemlig for den gode dialogen med kommunene på dette området.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.