Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Innlandet fylkeskommune får ca 3,5 millioner til kompetanseutvikling for å hindre permitteringer og oppsigelser

Mange bedrifter sliter under koronakrisen, og det er behov for tiltak som kan motvirke permitteringer og oppsigelser. 

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 27.03.2020

Regjeringen har satt i gang flere tiltak for å trygge arbeidsplasser og hjelpe bedriftene gjennom koronakrisen. Ett av tiltakene er å øke støtten til kompetanseutvikling gjennom arbeidsmarkedstiltaket bedriftsintern opplæring (BIO). Målet er å bidra til at virksomheter kan bruke ledig kapasitet til å heve kompetansen og omstille seg, fremfor å permittere eller si opp de ansatte. Vi må gjøre det vi kan for at de som har en jobb, fortsatt har den når krisen er over, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

− Koronapandemien går hardt utover mange små og store bedrifter over hele landet. Vi ser at det er behov for tiltak som kan motvirke permitteringer og oppsigelser. Samtidig er det behov for kompetanseutvikling som kan bidra til at bedriftene kan omstille seg sier Astrup.

Virksomheter som må foreta større omstillinger, kan søke om bedriftsintern opplæring av egne ansatte (BIO-midler) for å unngå oppsigelser. I 2020 var det opprinnelig satt av 55 millioner kroner til bedriftsintern opplæring. Tilskuddet er nå økt til 105 millioner kroner.

Det er fylkeskommunene som forvalter midlene fra 1. januar 2020, ettersom disse kjenner situasjonen i regionen godt og kan sette inn innsatsen der den trengs mest. Midlene er fordelt med et likt beløp per innbygger og vil bli utbetalt 3. april.

Les mer på KMD sine hjemmesider.