Psykisk helse og rus

Oppdatert 26.02.2024

Retten til helse- og omsorgstenester likestiller somatisk og psykisk sjukdom, skade eller liding, rusmiddelproblem, sosiale problem eller nedsett funksjonsevne. Kommunane har ei sentral rolle i å identifisere, utgreie, behandle og følgje opp personar i målgruppa.

Eit godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid byggjer på samarbeidsstrukturar som fremjar heilskaplege og koordinerte tenester for den enkelte på tvers av fag, tenester og sektorar. Kapasitet, tilgjenge, heilskaplege og samtidige tenester blir vektlagt, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tenestene. Tenestene skal dessutan organiserast og utformast med tanke på eit brukar- og meistringsperspektiv. 

Samtidige lidingar

Personar som har både eit rusproblem og ei psykisk liding brukar ofte rusmiddel på ein øydeleggande måte. Denne pasientgruppa har fått meir merksemd dei siste åra, men det er likevel mye som manglar når det gjeld utgreiing, behandling og anna oppfølging.

Lokalsamfunnet er ein viktig arena for rusmiddelførebyggjande arbeid. Barnehagar, skular, fastlegar, helsestasjonar, arbeidslivet og ulike fritidsarenaer tek del i arbeidet som skal redusere helseskader og negative sosiale konsekvensar av rusmiddelbruk.

Tverrfagleg innsats

Barn og ungdom med føresette som blir alvorleg sjuke, skal spesielt takast vare på, også når årsaka er psykiske helseproblem og/eller rusmisbruk. Kommunar og fylkeskommunar skal koordinere innsatsen overfor barn og unge med samansette problem. Statsforvaltaren følgjer med på denne tverrfaglige innsatsen.

Statsforvaltarens oppgåver er retta mot kommunens tenestetilbod, også i samhandling med spesialisthelsetenesta. Oppgåvene omfattar kompetansehevande tiltak, nettverksbygging, tilskotsordningar, kartleggingar og tilsyn. Statsforvaltaren er klageinstans om du ønskjer å klage på helse- og omsorgstenestene du får, eller om du meiner at du ikkje får dei helse- og omsorgstenestene du har krav på.

Tvang

Rett bruk av tvang kan gi menneske verdigheit og sikre at den som er alvorlig sjuk, blir teken vare på av helse- og omsorgstenesta også når han eller ho ikkje kan samtykkje til helsehjelp eller ta ansvar for seg sjølv. Her kan du rese meir om rettane dine når helse- og omsorgstenesta brukar tvang.

 

Vis meir


Publisert 29.11.2023

Webinar om alkoholpolitiske planer samt mål om å etablere nettverk for saksbehandlerne i kommunene som forvalter saker etter alkoholloven

KORUS øst vil i samarbeid med Statsforvalteren i Innlandet invitere til webinar 8. januar 2024 fra klokken 13.30 til 15.00.


Publisert 23.11.2023

Tilskuddskonferansen 2024

Tilskuddskonferansen 2024 - Informasjonsmøte om Statsforvalterens ulike tilskuddsordninger som enhet Helse og omsorg, Barnehage og opplæring, Barnevern og enhet Sosial forvalter.


Publisert 26.10.2023

Kommunalt rusarbeid 2024 - ny ordning

Tilskuddsordningen skal bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende gjennom å styrke tilbud innen forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging.

 

Søknadsfrist: 1. mars 2024


Publisert 10.10.2023

Kunngjøring av tilskudd til kommunalt rusarbeid – overgangsordning for 2024

Overgangsordningen er laget for å sikre at kommuner som i 2023 mottok tilskudd etter tidligere regelverk, kan søke om videreføring av tilskudd til stillinger ihht. regelverkets punkt 2 og 4. Søkere som oppfyller kriteriene, får mulighet til å fullføre tilskuddsperioden på inntil fire år (2021-2024). Formålet med ordningen er varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer.


Publisert 27.06.2022

Overdosedødsfallene redusert med 58 prosent

Ikke siden 2013 har så få dødd av overdoser i Norge. Det viser Dødsårsaksregistrets nye tall for 2021. I Innlandet fylke er nedgangen størst med hele 58 prosent. Tallene viser at det gode og systematiske overdoseforebyggende arbeidet virker.


Publisert 19.05.2022

Kommunalt rusarbeid - ny tilskuddsordning

Tilskuddsordningen skal bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende gjennom å styrke tilbud innen forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging.


Publisert 21.10.2021

Digitalt Rusforum

Rus- og psykisk helsekonferansen i Viken og Innlandet strømmes tirsdag 9. november 2021, klokken 09.00 – 11.30. Påmeldingsfrist er 5. november kl. 15.00.

 


Publisert 14.09.2021

Ledige verv til Kontrollkommisjonen i det psykiske helsevernet

Det er fra 1.januar 2022 ledige verv som leder og varaleder i Kontrollkommisjonen for Gjøvik-Toten-Hadeland og Valdres. Er du jurist/advokat og opptatt av å sikre den enkelte pasients rettssikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet, ja da kan dette være vervet for deg.


Publisert 06.01.2021

Ledige verv til Kontrollkommisjonen i det psykiske helsevernet

Det er fra 1. juni 2021 ledige verv som leder og varaleder i Kontrollkommisjonen på Reinsvoll. Er du jurist/advokat og opptatt av å sikre den enkelte pasients rettssikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet, ja da kan dette være vervet for deg.


Publisert 17.12.2020

Tilskuddsordninger 2021

Informasjonsmøte om Fylkesmannens ulike tilskuddsordninger som virksomhetsområde 1 forvalter.