Unge får gode sosiale tjenester fra Nav

Refleksjon i gruppe
Refleksjon i gruppe Foto: Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial.

Kommunene i Innlandet har gjort en egenvurdering av sosiale tjenester til unge. Resultatet av tilsynet viser at de gir gode sosiale tjenester til unge, men alle ønsker å jobbe for tjenestene skal bli enda bedre. De sosiale tjenestene i kommunen, utføres av Nav-kontorene.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 29.06.2022

En egenvurdering er et tilsyn hvor kommunene selv vurderer om egen praksis er i tråd med loven. De skal selv konkludere med om det foreligger lovbrudd eller ikke. Når kommunene vurderer seg selv, får de et større eierskap til det videre kvalitetsarbeidet. Statsforvalteren har vært tett på og hatt dialog med kommunene i hele prosessen.  

Viktig å hjelpe ungdom for å hindre en negativ spiral 

Ungdom har vært en prioritert gruppe i Nav i flere år. Etter pandemien, har det kommet fram at flere unge sliter. Mange har psykisk uhelse og mange opplever at de ikke mestrer livet. Det er svært viktig at kommunen fanger opp gryende utenforskap og hjelper ungdommen i den vanskelige overgangen til det å bli voksen. Kommunen har et ansvar for å gi sosiale tjenester til de som har fått, eller står i fare for å få sosiale problemer. De sosiale tjenestene krever at Nav-kontoret følger opp ungdommen slik at denne kan komme i arbeid eller annen aktivitet. Nav-kontoret skal også hjelpe den unge i kontakten med andre tjenester som kan gi hjelp og samarbeide med disse. Får en ungdom som sliter, tidlig hjelp, vil han eller hun få et bedre liv preget av sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. 

Kommuner bør se velferdstjenestene mer i sammenheng

De sosiale tjenestene, som altså gis av Nav-kontoret, er en av kommunens velferdstjenester slik som barnevern, barnehage og skole og helse og omsorg. Samhandlingen mellom disse tjenestene er viktig for at ungdommen får et tilbud som henger sammen. Egenvurderingen viser at Nav-kontorene samhandler med andre tjenester. Det ser ut som om de sosiale tjenestene ikke får like mye oppmerksomhet i kommunen som de andre velferdstjenestene. Framover ønsker Statsforvalteren at kommunene blir enda bedre til å se de sosiale tjenestene i sammenheng med kommunens øvrige tjenestetilbud.

Fant gode tjenester - og mangler ved dokumentasjonen

Formålet med et slik tilsyn er å undersøke om praksis er i tråd med krav i lov og forskrift, og å bidra til å styrke kvaliteten i tjenestene. Dette er viktig for at innbyggerne i kommunene får de tjenestene de har krav på, til rett tid, og med riktig innhold. De sosiale tjenestene som har vært undersøkt i denne egenvurderingen, er tjenesten opplysning, råd og veiledning etter sosialtjenesteloven § 17 og tjenesten økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven §§ 18 og 19. Sosialtjenesteloven har ingen nedre aldersgrense, og målgruppa for tilsynet var 17-23-åringer.

Flere kommuner i Innlandet har inngått et vertskommunesamarbeid, og i Innlandet har vi 30 Nav-kontor. 28 Nav-kontor har gjennomført egenvurderingen. Av disse har 16 vurdert at praksis på enkelte områder ikke er i tråd med loven. Den gjennomgående vurderingen, er at tjenestene de gir er gode, men at dokumentasjonen er mangelfull. Fordi Nav-kontorene forvalter både statlige og kommunale tjenester, har de mange ulike fagsystemer å forholde seg til. Det er tidkrevende å bytte fra system til system for å skrive opplysningene på riktig sted.  Opplysninger i flere fagsystem, gjør også at det kan være utfordrende å få et helhetlig bilde av tjenestemottakers situasjon. Statsforvalteren vil bringe videre tilbakemeldingene fra egenvurderingene inn til Arbeids- og velferdsdirektoratet som jobber med saken.

Plan for å rette opp lovbrudd og for å bedre kvaliteten

De kommunene som har vurdert at de har lovbrudd, har laget en plan for hva de skal gjøre for at praksis blir i tråd med loven. Statsforvalteren har gått grundig gjennom alle planer og følger opp disse kommunene, for å bidra til nødvendig fremdrift i forbedringsprosessen. Vi har også gitt tilbakemelding til de som ikke har vurdert at de har lovbrudd, med innspill inn i det videre kvalitetsarbeidet.

Statsforvalteren er tett på og veileder

Gjennom hele egenvurderingen har vi ønsket dialog med Nav-kontorene for å gi nødvendig støtte. Vi har hatt to Teams-samlinger med alle, samt noen Teams-møter med enkelte kontorer for å hjelpe de som møtte på utfordringer ved gjennomføringen. 

Statsforvalterne har også tilbudt tre kontorer veiledet egenvurdering. Vi har sittet sammen med Nav-kontoret og bistått i prosessen med å få tak i hvordan praksis er på Nav-kontoret. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på denne metoden, og vi ønsker å gjøre dette også på tilsyn utført som systemrevisjon.

Statsforvalteren og kommunene møttes til oppsummerende samling den 22. – 23. juni. Hensikten med samlingen var først og fremst å dele erfaringer fra egenvurderingen. Fire Nav-kontor fortalte om sin erfaring med prosessen som følge av egenvurderingen, samt erfaringer fra konkrete faglige tema. Ett av temaene var «Å få tak i ungdommens stemme.» Dette er helt avgjørende for å kunne gi gode sosiale tjenester og temaet skapte mye engasjement og gode refleksjoner.