Kvalifiseringsprogrammet – lovendringer fra 1. januar 2019

k
På vei til jobb Foto: Arbeids- og velferdsdirektoretat / Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Endringer i sosialtjenesteloven skal gjøre Kvalifiseringsprogrammet mer fleksibelt og tilgjengelig. Programmet er beregnet for personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 04.01.2019

Det er et mål at alle som fyller inngangsvilkårene for Kvalifiseringsprogrammet skal få tilbud om program. For å bidra til å nå dette målet er det gjort endringer i sosialtjenesteloven som skal gjøre Kvalifiseringsprogrammet mer fleksibelt og tilgjengelig.

Det er en lovpålagt oppgave for alle kommuner å tilby Kvalifiseringsprogrammet til de som fyller vilkårene i loven. Programmet er beregnet på personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold. Formålet med programmet er å bidra til at flere i målgruppen kommer i arbeid.

Endringer i sosialtjenesteloven om Kvalifiseringsprogrammet ble vedtatt i Stortinget 14. desember 2018 og trådde i kraft 1. januar 2019. Endringene gjelder inngangsvilkår, varighet og innhold i kvalifiseringsprogrammet.

Kort om endringene:

  • Den nedre aldersgrensen for deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet endres fra 19 til 18 år. 
  • Det gjøres en språklig endring i loven for å presisere at kommunens lovfestede mulighet til å avslå søknad om Kvalifiseringsprogram fordi arbeids- og velferdsforvaltningen ikke har mulighet til å tilby program, kun er ment for unntakstilfeller. 
  • Varighetsbegrensningen endres slik at program gis så lenge deltakeren oppfyller inngangsvilkårene, men likevel ikke lenger enn to år. Programmet kan unntaksvis forlenges med inntil ett år når særlige grunner tilsier det. 
  • Det er ikke lenger noen begrensninger for hvor mange ganger en person kan delta i Kvalifiseringsprogrammet, så lenge inngangsvilkårene er oppfylt. 
  • Det er ikke lenger noen begrensninger i hvor mange ganger en person kan tas inn igjen i et midlertidig avbrutt program. 
  • Det åpnes for fravær uten kvalifiseringsstønad, slik at det gis mer rom for fleksibilitet med hensyn til f.eks. arbeidsutprøving, gjennomføring av kortere straff i fengsel og omsorg for barn 
  • Mulighetene for å gjennomføre utdanning, opplæring og læretid innenfor Kvalifiseringsprogrammet utvides 

Arbeids- og velferdsdirektoratet jobber med å revidere rundskrivet til sosialtjenesteloven og dette vil antagelig bli publisert i månedsskiftet januar/februar 2019.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.