Midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2024 - utlysning

Person som svømmer i svømmebasseng
Bildet er hentet fra Pixabay

Kommunene kan søke Statsforvalteren i Innlandet om midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen.

Publisert 19.02.2024

Mange nyankomne minoritetsspråklige elever har ikke gjennomført svømmeopplæring.
I læreplanen i kroppsøving er det et mål om at elevene skal være svømmedyktige etter 4. årstrinn.

Målet med tilskuddet

Målet er å redusere risikoen for ulykker i forbindelse med bading, og å sette elevene bedre i stand til å nå kompetansemålene i læreplanen.

Målgruppe:

Målgruppen er nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen.

Ser kommunen at det finnes andre elever som ikke kan svømme eller ikke har hatt mulighet til å delta i svømmeundervisningen, kan også disse ta del i svømmeopplæringen, men de inngår ikke i tildeling av midler per elev.

Organisering/kriterier:

  • Kommunene velger selv hvordan opplæringen organiseres og legges opp. Det vil si at svømmeopplæringen kan gis i løpet av skoletid eller etter skoletid.
  • Det er viktig at jenter og gutter får et likeverdig tilbud.
  • Søknader som beskriver hvordan samarbeid mellom frivillige organisasjoner kan etableres/videreføres prioriteres.
  • Kommuner kan samarbeide om å etablere ordninger.
  • Det kan søkes om midler på inntil 2000 kroner per elev. Det kan kun søkes om tilskudd for ett kalenderår om gangen.
  • Tilskuddet skal i sin helhet brukes til aktiviteter relatert til svømmeopplæring. Kommunene må dekke øvrige kostnader selv.

Søknadsskjema og frist:

Det søkes på vedlagte søknadsskjema, og det skal sendes kun ett skjema fra kommunen til Statsforvalterens postmottak. 

Søknadsfristen er 1. mai 2024.

Vi tar sikte på å behandle søknadene og utbetale midler i løpet av mai måned.

Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever omtales også på Utdanningsdirektoratets sider:  https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-for-skoler/