En aktiv vår for våre ungdommer i Barne- og ungepanelet og Beredskapsrådet for barn og unge

Statsforvalteren i Innlandet sine to råd; barne- og ungepanelet og beredskaprådet for barn og unge, sammen med barne- og familieminister Kjersti Toppe.
Statsforvalteren i Innlandet sine to ungdomsråd ga innspill til en stortingsmelding som barne- og familieminister Kjersti Toppe jobber med. Foto: Kristina Skamsar.

Gjennom våren har barne- og familieminister Kjersti Toppe gjentatte ganger fått innspill i viktige saker fra Statsforvalterens barne- og ungepanel og Statsforvalterens beredskapsråd for barn og unge. De har sammen vært på arenaer der voksne har lyttet og latt seg imponere over de unges refleksjoner og innspill. Arbeidet i panelet og rådet har skapt trygghet for ungdommene til å bruke sin stemme.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 05.07.2023

Statsforvalteren jobber med mange oppgaver som berører barn og unge. Barn og unge har et annet perspektiv enn voksne og kan med sine gode refleksjoner bidra med sine stemmer inn i viktige saker. Medlemmene i Barne- og ungepanelet og Beredskapsrådet for barn og unge kommer fra hele Innlandet. Barne- og ungepanelet ble etablert i 2019. Beredskapsrådet for barn og unge ble etablert i 2022 og har fokus på beredskap og hvordan vi kan håndtere krisetider. Vi hos Statsforvalteren er veldig stolte av å ha med en så fin gjeng med ungdommer i vårt arbeid. I vår har vi hatt flere møter sammen, og ungdommene har deltatt på mange viktige arenaer.

Møte med statsråd Kjersti Toppe

19. januar deltok Vårin Dagsgård-Marstein fra Lom i innspillsmøte med statsråden om barn og unges medvirkning. Vårin understreket viktigheten av at barn og unge har andre perspektiver enn voksne og må inkluderes i konkret politikkutforming som berører deres hverdag, som for eksempel skolemiljø.

Vårin Dagsgard-Marstein (18) fra Lom står sammen med barne- og familieminister Kjersti Toppe og barneombud Inga Bejer Engh i et møterom.
Vårin Dagsgard-Marstein (18) fra Lom sammen med barne- og familieminister Kjersti Toppe og barneombud Inga Bejer Engh. Foto: Eli Blakstad.

21. februar tok Toppe turen til Hamar for å få innspill på den nye stortingsmeldingen om trygg digital oppvekst. Dette syntes vi var veldig stas, og ungdommene forberedte seg godt. De trakk frem problematikken rundt mobbing og utestenging, utfordringer med personvern og viktigheten av regulering av reklame. Statsråden tok med seg innspillene tilbake til Oslo og var svært imponert over de reflekterte ungdommene og de verdifulle innspillene de ga. Agnes Vestad fra Ringsaker ble i denne sammenhengen intervjuet direkte av NRK radio der hun imponerte med klare og gode tanker. Ine Nyhus Solli fra Sel, Ådne Fagervold fra Vinstra og Malin Mugaas fra Ringebu ble intervjuet av GD samme dag. Alle leverte de gode budskap på en veldig fin måte.

Plan- og bygningslovkonferansen

28. – 29. mars arrangerte vi, i samarbeid med Innlandet fylkeskommune, Plan og bygningslovkonferansen. Her deltok Ane Bjørke-Hansen fra Elverum i en «sofasamtale», sammen med deltagere fra eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tema var hvordan vi kan bruke de kommunale rådene bedre i medvirkningsprosesser. Det ble satt søkelys på å synliggjøre fordelene med tidlig medvirkning, hvordan man lettere kan komme i kontakt med rådene og hvordan man kan bruke rådene på riktig tidspunkt slik at det føles meningsfylt å sitte i de ulike rådene. I etterkant av dette har vi sendt ut en spørreundersøkelse til alle kommunene i Innlandet om hvordan de lovpålagte medvirkningsrådene fungerer og hvordan de blir brukt. Denne skal legge grunnlaget for hvordan både vi, KS og fylkeskommunene kan være med å støtte rådene og kommunene i sitt arbeid.

Program for folkehelsearbeid

Ane Bjørke-Hansen ledet en sesjon om «Ungdommens stemme i min kommune», på den nasjonale konferansen om Program for folkehelsearbeid i Lillestrøm i mai. Ane gjennomførte oppdraget med glans, og de gode tiltakene som ble presentert skapte stort engasjement i salen. Hun ba forsamlingen ikke bare notere seg det som ble sagt, men faktisk ta det med seg hjem å bruke det til inspirasjon for å bedre medvirkningen i egen kommune.

Maihaugenkonferansen

Ine Nyhus Solli fra Sel imponerte med sin tydelighet og ydmykhet under paneldebatt under Maihaugenkonferansen. Tema var engasjement på tvers av generasjoner. Ine fikk fram at barn og unge må få lov til å bli med inn i de politiske prosessene på et tidlig tidspunkt, og at språket må tilpasses slik at alle forstår. Og ikke minst at møtene legges slik at det passer inn i en skolehverdag. Hun ble skikkelig inspirert av de andre i samtalen som har lang fartstid i politikken. I politikk er det mye følelser, og den gode dynamikken i samtalen illustrerte utmerket hvorfor det trengs et engasjement på tvers av alder.

Ine Nyhus Solli fra Sel.
Ine Nyhus Solli fra Sel deltok på Maihaugenkonferansen. Foto: Hanne Kjøsnes.

Rådslag om russefeiring

Det siste året har russefeiringen fått stor oppmerksomhet i den offentlige debatten. Våre ungdommer hadde spilt inn til oss hos Statsforvalteren at de ønsket å diskutere tema. Da passet det helt perfekt at Helsedirektoratet inviterte til et rådslag om akkurat dette.

Her er ungdommenes forslag til tiltak for å få en mer inkluderende russefeiring:

 • Legg til rette for felles møteplasser - russen trenger et sted å være der alle kan få være med.
 • Skolen må mer på banen for å unngå grupperinger og utestenging allerede på slutten av ungdomsskolen.
 • Feire som et avgangskull med f.eks. skolegensere istedenfor gruppe-klær.
 • Russebuss er en del av årsaken til ekskluderingen og opplevelsen av et hierarki.

Vi håper dette rådslaget, som samlet mange aktører på tvers av nasjonale og regionale myndigheter, elevorganisasjonen, ungdommer, russ m.m. kan være med å bidra til at fremtidige feiringer blir en positiv opplevelse for alle.

Statsforvalteren sine ungdommer sitter i et grupperom og diskuterer russetid.
Det har vært stor debatt om russetida det siste året, noe som ungdommene hos Statsforvalteren i Innlandet har engasjert seg i. Foto: Hanne Kjøsnes.

Valg og demokrati

Etter innspill fra Vårin Dagsgård-Marstein satte vi valg og demokrati på dagsorden i vårt siste møte i barn og ungepanelet i vår. Vi inviterte med ordfører i Løten, Marte Tønseth, som loset oss gjennom tema på en veldig fin måte. Det kom opp så mange gode refleksjoner om hvordan ungdom sin valgdeltakelse kan øke, samtidig hadde de gode innspill på hvordan vi kan legge bedre til rette for medvirkning i ulike prosesser fra barn- og unge. Dette resulterte i et innspill sendt til Valgdirektoratet. Her er noen av punktene som ble oversendt:

 • Ungdommene opplever et tillitsproblem som gjør at man ikke vil engasjere seg – de opplever at de ikke bli hørt.
 • Kommunestyrerepresentanten må vite hvordan de kan ønske ungdommene velkommen. Kommunestyrene må få opplæring i dette. Bruke folkevalgtopplæringen også til å ha fokus på hvordan de kan bruke innspill fra barn og unge.
 • Elevrådene på skolen bør styrkes. Elevrådene byttes ut hvert år, dette gjør det vanskelig å følge opp. Viktig å loggføre det som har skjedd.
 • De ansvarlige voksne må bli flinkere til å melde tilbake hva som har skjedd med innspillene, og dette må starte allerede med elevrådene.
 • Når det er valgår må lærerne snakke om valget. Ungdom trenger en oppfrisking.
 • Partiene må fortsette å komme på skolene og informere om sitt program.
 • Valgomatene er gode. Det må oppfordres i større grad til å bruke de. Gjerne tilpasset mot barn og unge. For eksempel ved at man kan velge ut tema man bryr deg om.
 • Tema i valgomatene må handle mer om hva som angår barn og unge og ikke om ting som går over hodet på oss.
 • Valgdirektoratet bør gå ut og spørre barn og unge – hvor får dere informasjon fra?
 • Valgdirektoratet må målrette sin informasjon til ungdom for å øke valgdeltagelsen.

Forsvarskommisjonen og Ukrainakrigen

I junimøte med Beredskapsrådet for barn og unge var Forsvarskommisjonen og Ukrainakrigen tema. Ungdommene ønsker seg flere pressekonferanser som knytter seg mot barn og unge, men rådet var opptatt av at informasjon som skal ut til barn og unge også må treffe hele befolkningen. Unge hører som regel på foreldrene sine. Derfor må det settes søkelys på hvordan voksne snakker med ungene sine. Det må bli mer informasjon om beredskap i skolene, samt at staten må bruke ulike kanaler for å informere og gjøre dette på en sannferdig måte. Barn og unge vet mye mer enn voksne liker å tenke på.

Yorkabed Kidane fra Elverum og Maria Svensson står sammen med barne- og familieminister Kjersti Toppe.
Yorkabed Kidane fra Elverum og Maria Svensson fra Valdres presenterte sine innspill på en tydelig og ærlig måte da barne- og familieminister Kjersti Toppe arrangerte et innspillsmøte om barnevern på Brumunddal 12. juni. Foto: Kristina Skamsar.

Barnevern

Barne- og familieminister Kjersti Toppe arrangerte et innspills møte om barnevern på Brumunddal 12. juni. Målet var å få innspill til arbeidet med kvalitetsreformen i barnevernet og fosterhjemsmeldingen som regjeringen vil legge frem i løpet av 2024. Hun hadde igjen bedt om et møte med ungdommene våre.

Yorkabed Kidane fra Elverum og Maria Svensson fra Valdres presenterte sine innspill på en tydelig og ærlig måte. De mener vi må jobbe med å informere og fortelle hva barnevernet egentlig jobber med, direkte til barn og unge, og trakk fram skolen som viktig arena for dette. Mange unge tenker negativt om barnevernet, og i den sammenheng viste de til politiet som et godt eksempel på hvordan de systematisk har informert om sin forebyggende rolle. Budskapet var at dette må barnevernet lære av.

Statsforvalteren i Innlandet takker for en fin vår, ønsker våre ungdommer en god sommer og ser positivt fremover til høsten!

Kontaktpersonar