Klimarådgiving – nytt miljøtiltak i jordbruket

Raigras og rug som fangvekst etter tidligpotet.
Raigras og rug som fangvekst etter tidligpotet. Foto: Sigbjørn Leidal / NLR Agder.

Gode råd og tiltaksplaner skal få bonden til å ta bærekraftige og klimavennlige valg.

Publisert 08.07.2021

Fra årets søknadsomgang inngår klimarådgiving som en del av regionale miljøtilskudd for Agder (RMP). Formålet med ordningen er å sikre en god og helhetlig klimarådgivning med mål om at bonden skal gjennomføre klimatiltak på gården.  

Klimarådgiving er et viktig verktøy for jordbruket i arbeidet med å redusere klimagassutslipp, og økt satsing på klimarådgiving er en del av satsingsområdene i Landbrukets klimaplan. I jordbruksoppgjøret 2020 ble det bestemt at klimarådgivning skulle innlemmes som tiltak i de regionale miljøprogrammene (RMP). Ordningen gjelder fra 2021, og er en treårig pilotordning.

Helhetlige råd og tiltaksplan

Rådgivningen som tilbys skal omfatte tiltak for å redusere klimagassutslipp, øke karbonbinding og bedre klimatilpasningen i produksjonen for hele foretaket. Rådgivingen kan foregå i grupper eller én til én, og skal munne ut i en tiltaksplan for jordbruksproduksjonen på foretaket.

Det er ikke et krav å gjennomføre de tiltakene som blir anbefalt gjennom klimarådgivingen for å være berettiget tilskudd til klimarådgivning. 

Fristen for å søke tilskudd for gjennomført klimaråd er 15. oktober og utbetaling skjer etterskuddsvis i mars året etter.  

Tilskuddssatser og vilkår

Det kan gis tilskudd for klimarådgivning som er gjennomført i en søknadsperiode, fra 15. oktober forrige år til 15. oktober i søknadsåret. Tiltaksplan og kvittering for utført rådgiving må vedlegges søknaden. 

Foreløpige satser for 2021 er satt av Statsforvalteren i samråd med representanter fra næringsorganisasjonene i Agder, og er kr 5400 for én-til-én-rådgivning, og kr 1800 for grupperådgiving. 
 
Det er ikke mulig å søke både én-til-én-rådgivning og grupperådgivning i samme søknadsomgang.

Dersom det søkes om tilskudd for gjennomført klimarådgiving i flere søknadsperioder, er det et vilkår for å få tilskudd at tiltaksplanen oppdateres med bakgrunn i gjennomført klimarådgiving i inneværende søknadsperiode. Oppdatert plan legges ved søknaden som dokumentasjon. 

Tilbydere av klimarådgiving skal være godkjent av Landbruksdirektoratet. På landbruksdirektoratets nettsider kan du få en oversikt over rådgivere med godkjent rådgivingsopplegg for Agder.

I veileder for regionale miljøtilskudd for Agder 2021 finner du mer informasjon om det nye tiltaket. Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Agder er oppdatert for 2021, og regelverk for klimarådgivingen finner du i forskriften under § 25.