Nær bestandsmålet for moskus

Bestanden av moskus nærmer seg forvaltningsmålet på 200 dyr. For årene 2017 til 2020 er bestanden redusert fra 249 individer til 212.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 27.03.2020

I 2017 utarbeidet Fylkesmannen i Trøndelag en forvaltningsplan for forvaltningen av moskus, en plan som senere ble vedtatt. Målet er at moskusbestanden skal utvikle seg mest mulig naturlig innenfor kjerneområdet, men at bestanden ikke bør være over 200 dyr om vinteren.

Samarbeid for å redusere bestanden

Fylkesmennene i Trøndelag, Innlandet og Møre- og Romsdal har i perioden 2017 -2020 gitt tilrådninger til Miljødirektoratet om å ta ut til sammen 67 individer. Statens naturoppsyn (SNO) har, sammen med lokale fjellstyrer og allmenninger, tatt ut 64 individer. Bestanden nærmer seg dermed forvaltningsmålet.

Kjerneområdet for moskus ligger i kommunene Oppdal, Dovre og Lesja. Ved høringen på revidert forvaltningsplan i 2017 signaliserte kommunene støtte om at bestanden ikke bør overstige 200 individer om vinteren.

Lavere konfliktnivå og sunnere bestand

Målet med å redusere moskusbestanden er lavere konfliktnivå mellom mennesker og moskus, redusere sykdomsutfordringene gjennom lavere smittespredning og bedre kjønns- og aldersstrukturen i bestanden. De uttakene som er gjennomført har i hovedsak vært rettet mot moskus som oppholder seg i ytterkantene av kjerneområdet, hvor det erfaringsmessig er kort avstand for moskus å vandre til områder hvor det oppstår konflikter mellom mennesker og moskus.

imagevjpmr.png

Geografisk fordeling av uttak og kjerneområde for moskus. Tyngdepunktet av uttaket er i sørlige deler av kjerneområdet. Av de 64 dyrene som er felt som bestandsregulerende tiltak (i perioden 15.11.2017-28.02.2020) er 42 i «sørlige områder» og 20 i «nordlige områder». To er felt langt vest for kjerneområdet (utenfor kartutsnittet).

Bestanden er redusert over tid

Som tidligere beskrevet har målsettingen vært å få ned bestanden til 200 moskus i vinterbestanden. Ved å gjennomføre reduksjonen over noen år, har forvaltningen og SNO høstet erfaring, med både selve gjennomføringen av uttaket og med hvordan bestanden responderer.
Bestandens arealbruk, bestandsstruktur, og produksjon er kartlagt i perioden, og erfaringene om å ta ut mindre grupper eller enslige dyr er gode. Det skaper lite uro, og både kjøtt og skinn er tatt vare på og solgt til inntekt for Viltfondet. Det er også tatt prøver som leveres til Veterinærinstituttet.

Døde ut under siste istid

Moskusen var en del av faunaen i Norge for 30 000 – 100 000 år siden, men arten døde ut i Skandinavia under siste istid. Dagens bestand er etterkommere av dyr som ble innført fra Grønland årene 1947 – 1953. Dovrefjell er det eneste stedet i Europa hvor det finnes en livskraftig og viltlevende moskusbestand. Moskusen er å betrakte som en introdusert fremmed art i Norge.

Tabell over bestanden

image4vcbp.png