Søknad om tillatelse til utfylling i sjø – Madsvågen – Trøndelag fylkeskommune – Frøya kommune

Høyringsfrist:
28. november 2023 23:59

Trøndelag fylkeskommune søker om tillatelse til utfylling i sjø ved Madsvågen (gnr./bnr. 1714/17) i Frøya kommune i forbindelse med etablering av gang- og sykkelvei på fylkesvei 714 Dyrvik-Hellesvik ved Madsvågen i Frøya kommune.

Publisert 31.10.2023

For å etablere gang- og sykkelveien er det planlagt å erstatte den eksisterende kulvertkonstruksjonen med en steinfylling, og utvide eksisterende fylling på vestsiden av veien. For at vanngjennomstrømningen mellom Madsvågen og Øvre Madsvågen ikke endres, som følge av tiltaket, vil det legges rør i bunnen av utfyllingen.

I forbindelse med planlagt utfylling skal det fylles ut 2 200 m3 sprengsteinsmasser i sjø (berørt areal 500 m2). 

Frist for merknader
Vi ber om at eventuelle merknader til søknadene sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no senest 28. november 2023.

Dokumenter
Søknaden med vedlegg er tilgjengelig til høyre på denne siden