Søknad om Statsforvalterens stadfestelse av fremtidsfullmaktens ikrafttredelse

For at Statsforvalteren skal kunne ta stilling til om fremtidsfullmakten kan stadfestes eller ikke, må fullmektigen sende inn:

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.02.2017 av Administrator, Sist endra 17.03.2022

☐Utfylt søknadsskjema (finnes på www.vergemal.no, søknad om stadfestning av at en fremtidsfullmakt har trådt i kraft, skjema nummer 24)

☐Fremtidsfullmakten må sendes inn i original (jf. Ot.prp. nr. 110 (2008–2009 s. 215), eksempel på hvordan en fremtidsfullmakt kan utformes finner du: her   (alle originaldokumenter vil bli returnert)

☐Dokumentasjon på at fullmaktsgiverens pårørende er varslet om fremtidsfullmaktens innhold og ikrafttredelse. Dokumentasjonen skal fortrinnsvis være signert av de pårørende og sendes inn sammen med søknadsskjemaet. (Dersom fullmaktsgiver har ektefelle/samboer er det nok at han/hun er varslet). Skjema som kan brukes, se: her

☐Legeerklæring om fullmaktsgiverens aktuelle helsetilstand, dvs. en legeerklæring som angir om fullmaktsgiveren er kommet i en slik tilstand at han/hun ikke lenger selv er i stand til å ivareta sine interesser, jf. vergemålsloven § 78. For skjema til lege, se: her

Husk at det kun er etter at fremtidsfullmakten har trådt i kraft at den skal sendes til Statsforvalteren for stadfesting.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.