Tilskudd til kommunalt rusarbeid

Søknadsfrist:
1. mars 2024
Målgruppe:
Tjenester innen rus- og psykisk helse
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Rogaland
Kven kan søke:
Kommuner, også i samarbeid med andre kommuner, bruker- og pårørendeorganisasjoner, andre frivillige og ideelle aktører og/eller offentlige tjenester
Rapporteringsfrist:
1. mars 2025

Tilskuddsordningen skal bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.

Publisert 25.10.2023

Tilbud det gis tilskudd til bør utvikles og evalueres sammen med brukere og pårørende. Små kommuner oppfordres til å vurdere interkommunalt samarbeid om utvikling av tilbud. 

Det er et prioritert formål å stimulere kommunene til å etablere oppsøkende arbeid, særlig rettet mot barn og unge. 

Ordningen ses i sammenheng med øvrige tilskuddsordninger over Helse- og omsorgsdepartementets bevilgninger og tilskuddsordninger som ligger til andre sektordepartementer på velferdsområdet.

Ved behov for teknisk bistand i søknads- og rapporteringsskjema, kan kommunene kontakte: hjelp@statsforvalteren.no

For mer informasjon, regelverk og søknads- og rapporteringsskjema se her: Kommunalt rusarbeid - Helsedirektoratet

Søknadsfrist:
1. mars 2024
Målgruppe:
Tjenester innen rus- og psykisk helse
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Rogaland
Kven kan søke:
Kommuner, også i samarbeid med andre kommuner, bruker- og pårørendeorganisasjoner, andre frivillige og ideelle aktører og/eller offentlige tjenester
Rapporteringsfrist:
1. mars 2025

Kontaktpersonar