Tilskudd til Læringsnettverk – kommunal barnevernstjeneste – andre gangs utlysning, restmidler

Søknadsfrist:
30. mai 2023 23:59
Målgruppe:
Barnevernstjenester i Rogaland
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Rogaland og Bufdir
Kven kan søke:
Kommuner i Rogaland i samarbeid med Bufetat og kompetansemiljø

Læringsnettverk for kommunal barnevernstjeneste er knyttet opp mot Barnevernsreformen samt kvalitets- og kompetanseløftet i de kommunale barnevernstjenestene. 

Publisert 22.05.2023

Samarbeid i læringsnettverk skal styrke kommunenes oppfølging av utsatte barn og familier gjennom utvikling av lokale tjenester og tilbud. Læringsnettverket skal videre bidra til etablering av fagfellesskap på tvers av kommunegrensene. I denne forbindelse har de kommunale barnevernstjenestene mulighet til å søke om tilskudd til utviklingsprosjekt.

Vi har kr. 121 382 kr igjen å fordele. Restmidlene kan gå til utviklingsprosjekt innen ledelse og kommunale hjelpetiltak samt til styrking av kommunalt fosterhjemsarbeid. Nytt av året er muligheten for at barnevernstjenesten kan invitere andre kommunale tjenester inn i samarbeidet. Se dokumentet «Rammer og føringer for kommunale læringsnettverk» i kolonnen til høyre for mer informasjon.

For at søknad skal kunne innvilges stilles det krav om:

  • Utviklingsprosjektet omfatter flere kommuner. Statsforvalteren anbefaler at dette er kommuner en allerede har etablert samarbeid med.
  • Samarbeid med kompetansemiljø. Dette kan være forskningsmiljøer med god kunnskap om barnevernet, kunnskaps- og kompetansesentre på barnevernsområdet eller Bufetat, høyskoler og universiteter. Statsforvalteren kan være behjelpelig med å sette kommunen i kontakt med ulike kompetansemiljø.

Søknad sendes til: sfropost@statsforvalteren.no. Merkes sak nr 2023/4409

Søknadsfrist:
30. mai 2023 23:59
Målgruppe:
Barnevernstjenester i Rogaland
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Rogaland og Bufdir
Kven kan søke:
Kommuner i Rogaland i samarbeid med Bufetat og kompetansemiljø