Kommunalt rusarbeid ny ordning 2023

Søknadsfrist:
5. mars 2023 23:59
Målgruppe:
personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Rogaland
Kven kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
1. mars 2024 23:59
Bilde av sparegris bak tre tårn av pengemynter
Pixabay

Tilskudd til kommunaltrusarbeid - ny ordningen -  er utlyst, og klar til å søkes på. 

Publisert 20.01.2023

Målet for ordningen er å bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende, gjennom å styrke tilbud innen forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging.

Det er også et mål at systematisk bruker- og pårørendemedvirkning på individ,- tjeneste – og systemnivå er en integrert del av tjenesteutvikling og kvalitetsforbedring i kommuner som mottar tilskudd.

Det er kommuner som kan søke tilskuddet og kan velge å utvikle tilbud i samarbeid med andre kommuner, bruker- og pårørendeorganisasjoner, andre frivillige og ideelle aktører og/eller offentlige tjenester. Søknaden skal da utarbeides i fellesskap med samarbeidspartner(e). 

For mer informasjon, elektronisk søknadsskjema for 2023 og rapporteringsskjema for 2022, se link til Helsedirektoratets nettside.

For teknisk hjelp til utfylling av skjema: https://www.statsforvalteren.no/hjelp

Søknadsfrist:
5. mars 2023 23:59
Målgruppe:
personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Rogaland
Kven kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
1. mars 2024 23:59