Kommunalt rusarbeid

Søknadsfrist:
5. september 2022
Målgruppe:
Kommunalt rusarbeid
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Rogaland
Kven kan søke:
Kommuner, også i samarbeid med andre
Rapporteringsfrist:
1. mars 2023

Tilskuddsordningen skal bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende gjennom å styrke tilbud innen forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging.

NB! Søknadsfrist endret fra 15. september til 05.september grunnet saksbehandlingslogistikk. Ta kontakt hvis endringen byr på utfordringer.

Publisert 11.05.2022

For å understøtte målene på rusfeltet må brukere og pårørende ha en framtredende rolle i arbeidet og i utviklingen for å sikre tilbud som ivaretar deres behov på en god måte. Det trengs et systematisk samarbeid mellom sektorer og mellom offentlige tjenester og sivilsamfunnet. Det må skapes bærekraftige strukturer og tjenester som bidrar til å forebygge rusmiddelproblemer, og som sikrer gode tjenester i tiden framover.

Derfor skal tilbud det gis tilskudd til utvikles, gjennomføres og evalueres sammen med brukere og pårørende. Ved tildeling av midler prioriteres tilbud som dokumenterer høy grad av bruker- og pårørendemedvirkning og samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjoner, andre frivillige/ideelle aktører og/eller offentlige tjenester. Små kommuner oppfordres til å vurdere interkommunalt samarbeid om utvikling av tilbud. Kommunen kan ved samarbeid med andre aktører om tilbudet, søke om tilskudd til å dekke utgifter for disse.

For mer informasjon, elekrtonisk søknadsskjema og regelverk, se helsedirektoratets nettside: https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt%20-rusarbeid#regelverk-hvem-kan-fa-tilskudd 

Søknadsfrist:
5. september 2022
Målgruppe:
Kommunalt rusarbeid
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Rogaland
Kven kan søke:
Kommuner, også i samarbeid med andre
Rapporteringsfrist:
1. mars 2023