Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i Nav-kontoret 2022

Søknadsfrist:
1. februar 2022 23:00
Målgruppe:
sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Rogaland
Kven kan søke:
Nav-kontor

Arbeids- og velferdsdirektoratet har lyst ut midler for 2022. Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av sosiale tjenester som er hjemlet i sosialtjenesteloven. Sosialtjenesteloven inngår i kommunens samlede velferdsansvar.

Publisert 15.12.2021

Formål og målgruppe

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av sosiale tjenester som er hjemlet i sosialtjenesteloven. Sosialtjenesteloven inngår i kommunens samlede velferdsansvar.

Sosialtjenesteloven har som formål å bedre levekårene for de vanskeligstilte,

  • bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.
  • bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud
  • bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.

Gjennom nye arbeidsmetoder og samarbeidsformer skal kommunens innbyggere oppleve økt kvalitet i tjenestene, og derigjennom bedring i levekår. 

Målgruppen for ordningen er sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon.

Følgende utviklingsområder vil bli særskilt prioritert i 2022

  • Helthetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov
  • Arbeid med barnefamilier, ungdom, innvandrere og langtidsmottakere av sosiale tjenester
  • Sikring av sårbare overganger, blant annet løslatelse etter straffegjennomføring, mellom utdanning og arbeidsliv, og mellom ulike tjenester som barnevernet og NAV
  • Forebygging og/eller tidlig innsats

Det gis inntil 610 000 kroner per 100 prosent stilling (lønn og sosiale utgifter) og inntil 20 000 kroner per tiltak til kompetanse som trengs spesifikk for dette tiltaket (for eksempel design, evaluering, utvikling og/eller faglig). 

Se fullstendig kunngjøring samt søknadsskjema i vedlegg, eller på Nav sine nettsider https://www.nav.no/sosiale-tjenester

 

 

Søknadsfrist:
1. februar 2022 23:00
Målgruppe:
sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Rogaland
Kven kan søke:
Nav-kontor