Informasjon fra Helsedirektoratet om ordningen tilskudd til ALIS-avtaler

Søknadsfrist:
16. november 2021
Målgruppe:
Kommuner med rekrutteringsutfordringer og/eller manglende stabilitet i fastlegeordningen
Ansvarleg:
Helsedirektoratet

En økning i antall ALIS-avtaler er et viktig tiltak i Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024. Tilskudd til ALIS-avtale skal bidra til å dekke kommunenes merutgifter når de inngår ALIS-avtale.

Målet for tilskuddsordningen er å øke antall fastleger i kommunen, redusere antall ledige fastlegeavtaler og øke stabilitet blant allmennleger i spesialisering.

Publisert 27.09.2021

Tilskudd til ALIS-avtale kan søkes for ALIS i næringsvirksomhet og for ALIS ansatt i kommunen. Fastlegevikarer utover 1 års varighet vil også kvalifisere for tilskudd, så fremt de har ALIS-avtale.

Tilskuddsordning for næringsdrivende fastleger utgjør for 2021: 48 mill. kroner.

Tilskuddsordningen til fastleger ansatt i kommunen utgjør for 2021: 54 mill. kroner.

Det har hittil i år vært en stor økning i utbetalte tilskudd til ALIS-avtale. Helsedirektoratets
oversikt viser imidlertid at svært få av de mindre kommunene har søkt tilskudd, noe som i seg selv er bekymringsfullt når vi vet at disse kommunene ofte har særskilt store
rekrutteringsutfordringer.

ALIS-avtaler

ALIS-avtaler i de tilfeller rekruttering til næringsdrivende fastlegeavtale med spesialiseringsløp betinger særlig tilrettelegging ut over de krav som ligger i spesialistforskriften. LIS kan være ansatt i kommunen eller drive privat næringsdrift. ALIS-avtaler kan være gjensidig forpliktende over flere år og omhandle elementer som eksempelvis se vedlegg:

Med forbehold om stortingets årlige budsjettvedtak, kan tilskudd til ALIS-avtale følge den
enkelte lege i spesialisering i inntil fire år.

Tildeling av tilskudd forutsetter at kommunen bidrar med 20 % egenfinansiering per år per
ALIS-avtale.

Søknadsprosedyre og søknadsfrist

Søknad gjøres elektronisk i Altinn via Helsedirektoratets nettsider. Søknadsskjema og lenke tiltilskuddsregelverk finnes her:

ALIS-avtaler for fastleger i næringsdrift og fastlegevikarer i næringsdrift utover et års varighet ( Helsedirektoratet) 

ALIS-avtaler for fastleger og fastlegevikarer ansatt i kommunen utover et års varighet (
Helsedirektoratet) 

Frist for å søke tilskudd er 16.11.2021.

Vi vil likevel oppfordre kommuner som ønsker å søke tilskudd om å sette seg godt inn i
tilskuddsregelverket og de krav som stilles til søker og søknad.

MERK: Helsedirektoratet vil minne om at alle nødvendige dokumenter som følge søknaden må fylles ut før søknad er sendt inn.

Søknadsfrist:
16. november 2021
Målgruppe:
Kommuner med rekrutteringsutfordringer og/eller manglende stabilitet i fastlegeordningen
Ansvarleg:
Helsedirektoratet