Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Implementering av velferdsteknologiske løysingar frå prosjekt til drift

Søknadsfrist:
1. mars 2021 23:59
Målgruppe:
Kommunar
Ansvarleg:
Statsforvaltaren i samarbeid med Helsedirektoratet
Kven kan søke:
Kommunar

Tilskotsordninga følgjer opp Meld. St.29 (2012-2013) «Morgendagens omsorg» og inngår i Nasjonalt program for velferdsteknologi.

Publisert 22.01.2021

Hovudmålet for programmet er at velferdsteknologi skal vere ein integrert del av tenestetilbodet i kommunane. Med integrerte tenester vert det meint at kommunane skal ha etablerte rutinar for å kunne identifisere, kartlegge og tilby velferdsteknologi på lik linje som andre helse -og omsorgstenester. Tilskotsordninga skal bidra til å realisera gevinstar for brukarar og pårørande og ei meir berekraftig helse - og omsorgsteneste.

 

Meir opplysning og søknadsinformasjon finn de på Helsedirektoratet si nettside.

Søknadsfrist:
1. mars 2021 23:59
Målgruppe:
Kommunar
Ansvarleg:
Statsforvaltaren i samarbeid med Helsedirektoratet
Kven kan søke:
Kommunar