Klagesak: Statsforvalteren avslår søknad om dispensasjon til oppføring av flytebrygge i Sæbøvågen på Fogn.

Utsnitt av gjeldende reguleringsplan til venstre, og bilde av flytebryggen slik denne var søkt oppført til høyre.

Stavanger kommune fattet 13. mars 2023 vedtak om å gi dispensasjon fra byggegrense i reguleringsplan til oppføring av flytebrygge i Sæbøvågen på Fogn. Statsforvalteren kom til at vilkårene for at kommunen kunne gi dispensasjon ikke var oppfylt. Kommunens vedtak om å gi dispensasjon til tiltaket ble derfor omgjort til et avslag på søknaden om tiltaket. 

Publisert 04.09.2023

Flytebryggen som er søkt oppført ligger utenfor reguleringsplanens inntegnede byggegrense mot sjø og tiltaket krever derfor dispensasjon fra for at kommunen kan gi tillatelse til søknaden. Bildene over viser et utsnitt av gjeldende reguleringsplan til venstre, og bilde av Flytebryggen slik denne var søkt oppført til høyre.

Standpunktet ble blant annet begrunnet slik:

«Statsforvalteren legger til grunn at formålet bak reguleringsplanen herunder planens byggegrense er å sikre en planavklart utbygging av småbåthavnen i Sæbøvågen, i tillegg til å sikre tilfredsstillende ferdsels-, trafikk- og parkeringsforhold i og rundt småbåthavnen. Regulerte byggegrenser skal generelt også medvirke til å sikre en viss åpenhet i uterommet mellom ulike byggetiltak, og sikre nok uteoppholdsareal, tilpasning til terreng og eksisterende bebyggelse, verneinteresser med mer.

Omsøkt flytebrygge har mange båtplasser og en betydelig utstrekning slik at den berører store deler av den indre delen av Sæbøvågen. Utbygging av flytebryggen vil derfor innebære et vesentlig avvik fra den regulerte og planavklarte utbyggingen i sjøen i Sæbøvågen. Utbygging vil også kunne hindre fri ferdsel på sjøen i den indre delen av Sæbøvågen.

På denne bakgrunn er det Statsforvalterens vurdering at de ovennevnte hensynene bak reguleringsplanen og den regulerte byggegrensen vil bli vesentlig tilsidesatt dersom det gis dispensasjon for oppføring av omsøkt flytebrygge

Statsforvalteren viste blant annet til en uttalelse fra Sivilombudet der følgende fremgår: «Dersom reguleringsplanen ikke lenger gir uttrykk for hvordan kommunen ønsker å utnytte området, bør kommunen gjennomføre en planprosess. En planprosess vil i større grad enn enkeltdispensasjoner sikre at helhetlige hensyn ivaretas og at eiendommene ses i sammenheng.».

Statsforvalteren kom til at kommunen ikke hadde hjemmel til å gi dispensasjon til etablering av flytebryggen, og kommunens vedtak ble derfor omgjort til et avslag.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.