Nye retningslinjer for planlegging i strandsonen

Foto: Tage A. T. Eriksen

Regjeringen har nylig vedtatt nye statlige planretningslinjer for strandsonen. Retningslinjene gir større muligheter for næringsutvikling og bosetting i spredtbygde strøk langs kysten, men det understrekes at det er arealplanlegging og ikke dispensasjoner som skal legge til rette for bygging i strandsonen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 01.06.2021

De nye retningslinjene for strandsonen følger opp en tidiligere versjon fra 2011. For Rogaland er det i stor grad en videreføring av de tidligere retningslinjene. Fylket er delt inn i to soner, med ulike retningslinjer basert på utbyggingspresset i strandsonen. På kartet under kan du se sone 2 kommunene i oransje og sone 3 kommunene i lys gulfarge (sone 1 er kun for Oslofjordsområdet).

Kilde: Digitalt kart over soneinndelingen (Eksternt nettsted)

Retningslinjene er klare på at avklaring av arealbruk i strandsonen skal skje gjennom planlegging, og ikke gjennom enkeltvise dispensasjoner. Kommunene skal legge retningslinjene til grunn i planarbeidet og vurdere strandsonen i et helhetlig og langsiktig perspektiv.

Videreføring i sone 2-kommunene

Som det går fram av kartet over er store deler av kystkommunene i Rogaland omfattet av sone 2. De reviderte retningslinjene viderefører i stor grad de tidligere retningslinjene for disse kommunene, og strandsonevernet står dermed like sterkt som tidligere her. I retningslinjene står det at byggeforbudet som hovedregel skal praktiseres strengt i planleggingen, og at dispensasjoner skal unngås i sentrale områder der presset på arealene er stort.

Noen oppmykninger i sone 3-kommunene

Denne sonen omfatter følgende områder: Bokn, Gjesdal, Hjelmeland, Kvitsøy, del av Sandnes (tidligere Forsand), del av Stavanger (tidligere del av Hjelmeland), del av Strand
(tidligere Forsand), Sauda, Suldal, Utsira og Vindafjord.

Strandsonevernet i sone 3 er forutsatt praktisert noe mer liberalt enn i sone 2, men hovedregelen er likevel at man skal åpne for eventuell utbygging gjennom arealplanlegging, og ikke gjennom dispensasjoner. Det er også viktig å undersøke hva kommuneplanen og eventuelle reguleringsplaner har bestemt for området.

Hensynet til næringsutvikling og arbeidsplasser, for eksempel satsing på reiseliv og turisme, skal tillegges vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet innenfor sone 3. I byer og tettsteder skal behovet for fortetting og byutvikling tillegges vekt. Retningslinjene åpner for å tillate visse tiltak nær sjøen, som for eksempel brygger, naust, næringstiltak og sjørettede reiselivsanlegg. Slik tiltak bør samles og lokaliseres i tilknytning til annen bebyggelse. Felles brygger og naust bør prioriteres.

Lenke til retningslinjene finner dere vedlagt saken.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.