Statens lokalisering - Rett statlig virksomhet på rett sted

Figur: Statlig lokalisering i Temakart Rogaland, 
kartutklipp, kategori Plan / Statlige virksomheter
Figur: Statlig lokalisering i Temakart Rogaland, kartutklipp, kategori Plan / Statlige virksomheter

l Bymiljøpakke Nord- Jæren, har Statsforvalteren et ansvar for å følge opp med en regional tilpasset strategi for lokaliseringen av statlige virksomheter. Arbeidet skal etter planen settes i gang i løpet av våren 2021.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 17.02.2021

Dette baserer seg på et oppdrag og samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Strategien skal koordineres og utarbeides i samarbeid med andre Statsforvaltere, som er knyttet til andre byvekstavtaler.

Temakart Rogaland viser nå også lokalisering av statlige bedrifter

Statsforvalteren i Rogaland har i den forbindelse laget et nytt kartlag på temakart-rogaland.no.

Oversikten viser lokalisering av statlige virksomheter i de fire kommunene som inngår i Bymiljøpakken og ligger i temakart, i kategorien Plan > Statlig lokalisering

Kilde: Data til temakart, statlig lokaliseringer, baserer seg på rapport med oversikt både i kartform og skjemaform. Statlig lokalisering på Nord Jæren. Oppdragsgiver var KMD, ansvarlig konsulent var Asplan Viak.

Lokalisering av statlige virksomheter

Regjeringen har et høyt ambisjonsnivå for statlig lokaliseringspolitikk, som blant annet innbefatter regional fordeling av statlige arbeidsplasser, god tilgjengelighet med kollektivtransport, sykkel og gange og ikke minst en kostnadseffektiv bygge- og eiendomsforvaltning.

Statens lokaliseringpolitikk omtales blant annet her.

I Stortingsmelding for bærekraftig byer og sterke distrikt, Meld.St.18 (2016-2017), Berekraftige byar og sterke distrikt, er det påpekt at ulike hensyn i ulike sektorer har ført til varierende praksis knyttet til lokalisering av statlige virksomheter.

Det er en utfordring når statlige sektorinteresser legger opp til å plassere offentlige virksomheter i strid med statens egen politikk for areal og transportplanlegging, eller regionale eller kommunale planer. Lokalisering av statlige publikumsrettede virksomheter og kontorarbeidsplasser skal medvirke til reduksjon av biltransport, økt kollektivtransport og bedre bymiljø i tråd med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR BATP, fastsatt ved Kgl.res. av 26.09 2014, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 6-2). Dette må sikres på et tidlig tidspunkt i arbeidet med å velge lokalisering.

Målet med de gjeldende statlige retningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, er at riktig valg av lokalisering skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling og fremme helse, miljø og livskvalitet.

Dette gjelder for alle fremtidige lokaliseringsprosesser, hvor en statlig virksomhet skal lokaliseres eller flyttes innenfor byområdet. Det legges ikke opp til at allerede vedtatte og større lokaliseringsbeslutninger skal reverseres.

Dette er spesielt aktuelt for virksomheter med mange ansatte og/eller besøksintensive virksomheter, det vil si at det er mange som reiser til og fra i løpet av arbeidsdagene.

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.