Statsforvaltaren inviterer til plan- og byggesakswebinar 19. oktober 2021

Dato:
19. oktober 2021 12:00 - 14:00
Stad:
Webinar på Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Plan- og byggesaksbehandlere

På grunn av koronasituasjonen har vi heller ikkje i år planlagt for ein fysisk plan- og bygningsrettskonferanse, men som i fjor vil vi gjerne nå ut til kommunane med ei oppdatering på kva som rører seg innanfor dette rettsområdet. Tysdag 19. oktober kl. 12:00 – 14:00 vil vi derfor avhalde eit webinar med tema som vi trur og håper vil vere nyttig for sakshandsamarar og andre i kommunane som jobbar innanfor planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Webinaret vil bli tatt opp og publisert på nettsidene våre i etterkant. 

Klikk her for å delta i møtet

Publisert 29.09.2021

Foreløpig program:

Velkommen og nytt frå Statsforvaltaren (ca. 15 min)
Christina Tangen Bendikssen/Marita Skorpe Falnes/Trond Olav Fiskå (Statsforvaltaren i Rogaland)

Husbankforsøket og strategidokument Flytt til Hardanger (ca. 20 min)
Olav Ohnstad (Husbanken/Statsforvaltaren i Rogaland)

Frå 1.september er rådgiving om Husbanken sine økonomiske verkemidlar og bustadsosiale omsyn i plan samordna hos Statsforvaltaren i Rogaland som eit treårig forsøk. Kva nye moglegheiter gir det kommunane til å kunne gå frå plan til gjennomføring av bustadetablering og tenester for prioriterte målgrupper?

Kan erfaringane frå regionalt samarbeid om felles bustadsosial strategi i Hardanger vere nyttig også for regionar i Rogaland?

Medverking frå barn og unge (ca. 20 min)
Magne Bartlett (Statsforvaltaren i Rogaland)

Koss kan kommunane sikre medverking for barn og unge i tråd med ungdommars anbefalingar i ″Rapport fra barneombudets ekspertgruppe″ frå juni 2021.

Arealbruksendringar, økosystemtenester og klima (ca. 15 min)
Endre Grüner Ofstad (Statsforvaltaren i Rogaland)

Våt natur si rolle i karbonlagring, biologisk mangfald og fordrøying.

Plan- og bygningsloven – forskjellbehandling satt i system (ca. 30 min)
Fredrik Holth (Holt & Winge)

Fredrik Holth forklarer kva tid forbodet mot usakleg forskjellsbehandling gjer seg gjeldande i plan- og bygningsretten, med særleg fokus på dispensasjonar. Dykk vil blant anna få svar på kva tid faren for presedensverkningar er ein gyldig avslagsgrunn, og kva tid kravet til likebehandling gjer seg gjeldande i dispensasjonssaker.

Dato:
19. oktober 2021 12:00 - 14:00
Stad:
Webinar på Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Plan- og byggesaksbehandlere