E39 Hove-Osli - søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra midlertidig anleggsvirksomhet

Høyringsfrist:
13. juni 2023

Statsforvalteren i Rogaland har mottatt søknad fra Vassbakk & Stol AS, på vegne av tiltakshaver Statens Vegvesen, om tillatelse etter forurensningsloven §§ 11, til utslipp fra midlertidig anleggsvirksomhet i forbindelse med utbyggingen av ny E39 fra Hove til Osli, i Sandnes kommune.

Publisert 16.05.2023

Ny E39 mellom Hove og Osli er en del av Statens Vegvesen sitt prosjekt og er en del av det overordnede nasjonale riksvegnettet som knytter landsdeler og regioner sammen. Strekningen mellom Hove og Osli i Sandnes kommune er første etappe av ny E39 mellom Ålgård og Hove og er i hovedsak en utvidelse av eksisterende to- til firefelts vei på ca. 3 km.  I tillegg til europavei skal det bygges gang- og sykkelvei, lokalveier og samleveier. Total byggetid er estimert til 2 år og 10 måneder, med forventet oppstart sommeren 2023.

Uttalelser fra interesserte sendes til Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59, 4001 Stavanger, eller sfropost@statsforvalteren.no.

Søknad med vedlegg ligger i dokumentlenken