Stedfortreder for sykepleier – minimumskrav for å sikre kompetansen.

Statsforvalteren har gjennom tilsyn erfart at det ofte ikke er definert hva stedfortreder for sykepleier må kunne for å ivareta denne beredskapsoppgaven. Det er Statsforvalterens vurdering at den ansvarlige må sette minimumskrav til denne rollen for å sikre den helsemessige beredskapen.

Publisert 31.01.2022

Beredskapsorganisasjonen om bord består av ulike beredskapslag som har forhåndsdefinerte oppgaver. Lederne av de ulike beredskapslagene har en sentral funksjon/ er nøkkelpersonell ved reelle hendelser. Fare og ulykkeshendelser kan også innebære at nøkkelpersonell blir satt ut av spill. Ordningen med forhåndsutpekte stedfortredere skal sikre beredskapen ved fravær av nøkkelpersonell i organisasjonene.

Sykepleiers oppgave er å utføre diagnostikk og behandling i forbindelse med sykdom og skade i samråd med vaktlege og organisere førstehjelp ved ulykker/ lede førstehjelpslaget. Det å lede et førstehjelpslag i en reell fare og ulykkessituasjon er en svært krevende oppgave, som etter vår vurdering, krever regelmessig praktisk trening og personlig egnethet. Dersom sykepleier er satt ut av spill vil beredskapen om bord være svekket. Statsforvalteren legger til grunn at sykepleier, som leder av førstehjelpslaget, er nøkkelpersonell i beredskapsorganisasjonen.

Oppgaven som stedfortreder for sykepleier var tidligere ofte plassert på en «avansert førstehjelper», som regelmessig fikk mer opplæring/ trening for å ivareta rollen. Flere innretninger har nå valgt å ta bort funksjonen «avansert førstehjelper» og med dette tilhørende opplæring/ trening.

Regelverket har ikke eksplisitte krav til stedfortrederrollen, men krav til en robust beredskaps-organisasjon som kan håndtere fare og ulykkessituasjoner på en effektiv måte, jf. aktivitetsforskriften §75

Vi viser og til styringsforskriften §14 der det står: «Den ansvarlige skal og sikre tilstrekkelig bemanning og kompetanse i alle faser av virksomheten. Det skal settes minimumskrav til bemanning og kompetanse for å ivareta funksjoner der feilhandlinger kan få store konsekvenser for helse, miljø eller sikkerhet». I veiledningen til §14 står det videre at: «Bemanningen skal også være tilstrekkelig til å dekke fravær, deriblant sykefravær, fravær av nøkkelpersonell»

Statsforvalteren ber de ansvarlige sikre rollen som stedfortreder for sykepleier i beredskaps-organisasjonen. Avklaring av forventinger, hva stedfortreder må kunne, behov og tilrettelegging av opplæring, trening og øvelse vil bidra til å sikre beredskapen. Vaktlegetjenesten, som skal samarbeide med stedfortreder, bør involveres. Standardisering av krav/ at vaktlegetjenesten kan ha like forventinger til stedfortrederne, uavhengig av innrettning, vil forenkle samarbeidet ved en hendelse.

Regelverkets krav:

  • Aktivitetsforskriften §§ 8 – 9 om helsetjenesten og helsetjenestens oppgaver.
  • Aktivitetsforskriften § 75 – om beredskapsorganisasjon
  • Styringsforskriften §14 – om bemanning og kompetanse
  • Aktivitetsforskriften 23 – om trening og øvelse

Kontaktpersonar