Varsling etter drikkevannsforskriften for innretninger i petroleumsvirksomheten

Drikkevannsforskriften ble revidert i januar 2017. Fylkesmannen har, i samarbeid med Mattilsynet, kommet frem til en avklaring når det gjelder varsling etter drikkevannsforskriften. 

 

Publisert 12.02.2020

Krav til varsling

Matloven gjelder på innretninger i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen gjennom rammeforskriftens § 2. Drikkevannsforskriften, som er gjort gjeldende gjennom Matloven, stiller i § 24 krav til vannverkseiers opplysningsplikt. Kravet er at vannverkseier (reder eller operatør) skal varsle Mattilsynet eller den som har fått delegert tilsynsmyndighet, altså Fylkesmannen i Rogaland:

  • ved overskridelse av grenseverdier oppgitt i drikkevannsforskriftens vedlegg 1.
  • dersom tiltaksgrensene i vedlegg 2 overskrides, og det kan utgjøre en helsefare.
  • hvis innretningen ikke kan levere drikkevann til de som er om bord, eller står i fare for å
  • gå tom for drikkevann.

Hvordan varsle og hva varselet skal inneholde

Varslingen skal gjøres per epost til fmropost@fylkesmannen.no

I de tilfellene der vannverkseier varsler, skal varslingen inneholde informasjon om navn på innretning, kontaktinformasjon til vannverkseier og hva varslingen gjelder. Samtidig skal det opplyses om hvilken informasjon som er gitt eller skal gis til mottakerne av drikkevannet, og hva som gjøres umiddelbart for å redusere skadeomfanget og for å utbedre årsaken til avviket. Det er også viktig at det informeres om hvor mange som kan være berørt, og om noen har blitt syke.