Bruk av koronasertifikat og krav om vaksinasjon offshore

Innføring av krav til å være koronavaksinert, eller bruk av koronasertifikat for personer som skal arbeide offshore, blir vurdert av noen arbeidsgivere. En mulig begrunnelse for et slikt krav er hensynet til den uvaksinertes helse ved arbeid og opphold offshore.

Publisert 26.01.2022

I det følgende vil Statsforvalteren i Rogaland gi noen betraktninger knyttet til denne medisinske risikoen.

Frivillig å vaksinere seg

Koronavaksine er frivillig, og de som velger å ikke vaksinere seg aksepterer en høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 ved smitte. Dette er en risiko som vedkommende må leve med både i arbeid og fritid.

Ikke større fare for smitte offshore

Et sentralt spørsmål blir om det er særlige forhold knyttet til arbeid og opphold offshore som gir høyere risiko for uvaksinerte i arbeidsfør alder, sammenlignet med risikoen ved landbasert arbeid.

Risikoen for smitte er ikke høyere offshore enn det som vil være tilfelle på mange landbaserte arbeidsplasser.

Tvert imot har mange operatører strengere regler for smittevern for arbeid offshore, enn det som er vanlig på land. Alle som arbeider offshore må ha helseerklæring som fornyes ved petroleumslegeundersøkelse minimum hvert andre år. Noen risikofaktorer for alvorlig forløp av covid-19 medfører at helsekravene ikke er oppfylt, mens flere andre risikofaktorer er uten konsekvens for helsekravvurderingen. Samlet gir dette en seleksjon som trolig reduserer risikoen for populasjonen totalt sett.

Ikke medisinsk grunnlag for å nekte uvaksinerte å reise offshore

Dersom medisinske hensyn skulle tilsi at uvaksinerte ikke kan reise offshore, må dette, slik vi ser det, begrunnes i at helsehjelpen som kan tilbys for covid-19-pasienter offshore er tydelig dårligere sammenlignet med tilbudet på land, eller at transporttiden til land er så lang at det gir prognosetap for pasienten. De aller fleste personer i yrkesaktiv alder som får påvist covid-19 vil ikke trenge helsehjelp utover diagnostisk test, og slik testing tilbys offshore. Pasienter som får et alvorlig sykdomsforløp av covid-19 vil mest typisk ha milde symptomer initialt, før en mer alvorlig sykdomsutvikling inntreffer flere dager etter symptomdebut.

For personer i arbeid offshore vil altså den alvorlige sykdommen i de fleste tilfeller først inntre i god tid etter at vedkommende er sendt i land.

Dermed vil vanligvis ikke prognosen ved covid-19 være dårligere for personer som får påvist smitten under opphold offshore, sammenlignet med de som får påvist sykdommen på land.

Vurderingen vår er derfor at det ut fra medisinskfaglige hensyn ikke er grunnlag for å på generelt grunnlag å nekte uvaksinerte å reise offshore.

Kontaktpersonar