Regelverk

Her finner du aktuelle regelverk som gjelder for petroleumsvirksomheten.

Petroleumsloven med tilhørende forskrifter er gjort gjeldende for petroleumsvirksomheten.

For helsemessige forhold er i tillegg følgende regelverk gjort gjeldende med hjemmel i rammeforskriftens §2 og §5;

Publisert 08.06.2021, Sist endra 24.08.2021

Helsetjenesten i petroleumsvirksomheten

Følgende helselover er gjort gjeldende så langt de passer for petroleumsvirksomhet til havs:

Helsepersonelloven av 2. juli 1999 nr. 64,

Pasientrettighetsloven av 2. juli 1999 nr. 63 med unntak av kapittel 8 om pasient- og brukerombud,

Smittevernloven av 5. august 1994 nr. 55,

Helse- og sosialberedskapsloven av 23. juni 2000 nr. 56.

Det samme gjelder forskrifter som er fastsatt av Kongen eller Helse- og omsorgsdepartementet i medhold av legemiddelloven og lovene som nevnt i bokstav a til c. Forskrifter hjemlet i helse- og sosialberedskapsloven gjelder ikke for petroleumsvirksomhet til havs, med mindre noe annet fremgår uttrykkelig av den enkelte forskriften.

Næringsmiddelhåndteringen

Lov om matproduksjon og mattrygghet

Forskrift om næringsmiddelhygiene

Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen

 

Drikkevannsforsyningen:

Lov om matproduksjon og mattrygghet

Forskrift om vannforsyning og drikkevann

 

Helsekrav:

Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (lovdata.no)

Rettleiar til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkarar), revidert desember 2014 (helsedirektoratet.no)