Universell utforming i barnehage og skole

Plan- og bygningsloven pålegger alle private og offentlige virksomheter som retter seg mot allmennheten å være universelt utformet. Universell utforming skal være så omfattende at individuell tilrettelegging i størst mulig grad skal bli overflødig.

 

Publisert 29.03.2022

Universell utforming

Universell utforming er å gjøre barnehage og skole tilgjengelig for alle. Det handler om universell utforming av pedagogikk, digitale verktøy, læringsressurser, bygninger og omgivelser. Dette må utformes slik at det kan brukes av alle, uavhengig av funksjonsevne, i så stor utstrekning som mulig. Slik kan behovet for tilpassing og/ eller spesiell utforming reduseres.

Universell utforming betyr å finne enkle, praktiske og estetiske løsninger som fungerer inkluderende. Vi viser til Udirs side om universell utforming.  

Barnehageloven og opplæringsloven stiller også krav til fysisk miljø og universell utforming i barnehager og skoler. Krav til universell utforming har en tydelig forankring i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Barn og unge med funksjonsnedsettelser

Barn og unge med funksjonsnedsettelser kan møte ulike hindringer i barnehage og skole. I noen tilfeller har de behov for individuell tilrettelegging utover universell utforming.

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) er forpliktene for Norge. Partene pålegges i artikkel 7 å treffe alle hensiktsmessige tiltak for å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne kan nyte alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter fullt ut, på lik linje med andre barn.

Artikkel 24 omhandler retten til utdanning. Denne retten skal virkeliggjøres uten diskriminering, gjennom like muligheter og et inkluderende utdanningssystem på alle nivåer.

Likestillings- og diskrimineringsloven fremhever at barnehagebarn og elever med funksjonsnedsettelser har rett til egnet individuell tilrettelegging av barnehagetilbud og lærested for å sikre likeverdige muligheter.

Retten til tilrettelegging for nedsatt funksjonsevne er regulert i barnehageloven Barnehageloven § 37

Elever med funksjonsnedsettelser og deres rettigheter knyttet til det fysiske miljøet er regulert i Opplæringsloven §9 A-7 .

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.
FN sitt bærekraftsmål nr 4 , skal sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning for alle
FN sitt bærekraftsmål nr 4 , skal sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning for alle