Hvordan skal vern i Andfjorden utredes. Vi vil høre din stemme!

Alle kan uttale seg til forslag til utredningsprogram, inkludert utvidelse av utredningsområdet. Frist for å avgi uttalelse er 15. november 2019.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.10.2019

Den 24 august i fjor meldte Fylkesmannen i Nordland og Fylkesmannen i Troms og Finnmark om oppstart av marin verneplan i Andfjorden. Fordi verneplanen omfatter et stort område må den konsekvensutredes. I en slik prosess må det først lages et utredningsprogram som gjør rede for:

  • Tiltaket dvs. hva et marint vern innebærer.
  • Verdier og interesser som gjør seg gjeldende i området.
  • Problemstillinger som er viktig for miljø og samfunn.
  • Forhold/temaer som skal konsekvensutredes.
  • Metoder som skal benyttes i konsekvensutredningen.
  • Relevante og realistiske alternativer og hvordan disse skal vurderes i konsekvensutredningen.
  • Tidsløpet for arbeidet og hvordan medvirkning skal ivaretas i verneplanprosessen.

Fylkesmennene har derfor utarbeidet forslag til utredningsprogram for marin verneplan i Andfjorden. Forslaget kan lastes ned fra lenken i høyre marg.

I arbeidet med utredningsprogrammet kom det fram opplysninger om et verdifullt undersjøisk naturmangfold, deriblant unik ruglbunn og sjelden bambuskorallskog. Disse er registrert litt lengre inn i Andfjorden. For å kunne ta stilling til om disse naturverdiene også bør innlemmes i et marint verneområde, har vi valgt å utvide eksisterende utredningsområde med 304 km2 i konsekvensutredningen. Trykk her for å få frem kart over utredningsområdet.

Forslag til utredningsprogram inkludert utvidet utredningsområde ble lagt ut til høring 2 oktober 2019. Frist for å uttale seg er 15. november 2019.