Lisensfelling på jerv i Nordland 2023/2024

Rovviltnemnda har vedtatt en lisensfellingskvote på 15 jerv i 2023/2024, hvorav inntil 7 tisper. Det er kun åpnet for jakt utenfor de prioriterte forvaltningsområdene for jerv. Jakta starter 20. august 2023 og varer til 15. februar 2024. 

Publisert 17.08.2023

Etter at nemnda vedtok kvote for lisensfelling av jerv, ble det felt to jerv på ekstraordinært uttak i Saltdal, hvorav ei tispe. All irregulær avgang av rovvilt innenfor regionen skal belaste den kvote som er bestemt av nemnda, jf. rovviltforskriftas § 7. Det vil si at det ved jaktstart er en kvote på totalt 13 jerv, hvorav inntil seks tisper.

Ved jaktstart er kvota tildelt samlet for alle fellingsområder unntatt i de prioriterte jervesonene. Etter hvert som det felles dyr, kan Statsforvalteren i samråd med rovviltnemnda avgrense tildelingen til de enkelte fellingsområdene ut fra hvor det er felt jerv, skadesituasjonen for sau og særlig for rein, bestandssituasjonen for jerv og føringer i forvaltningsplanen.

Samarbeidsområdet med Troms (nord for Rombaken) holdes utenfor da dette området har kvote sammen med Troms.

Kart

Kart som viser områder hvor det er åpnet for jakt kan sees på elektronisk kartløsning (lenke).

Et oversiktskart over fellingsområdene kan også lastes ned HER (lenke).

Plikt til å holde seg oppdatert om kvota

Antall jerv som til enhver tid kan felles i de ulike områdene blir kunngjort over telefonsvarer hos Statsforvalteren i Nordland (703 10 034). Det er din plikt som jeger å holde deg orientert om status for lisensfellinga.

Meldeplikt ved påskyting av jerv

Ved felt jerv eller påskutt jerv skal Statsforvalteren umiddelbart kontaktes. Følgende telefonnummer benyttes: 478 29 091. NB! Det går ikke ann å sende SMS; bruk telefonsvar eller send e-post til rovvilt.nordland@statsforvalteren.no.

Jegerens navn og telefonnummer skal oppgis ved melding om skutt jerv. Felt jerv skal fremvises for Statens naturoppsyn for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking. Skuddplass skal også kunne påvises.

Kvote for lisensfelling av jerv i grenseområdene mot Troms

Som følge av en samarbeidsavtale mellom rovviltnemdene i region 7 og 8, vil følgende område i Nordland omfattes av vedtak om kvote for lisensfelling i Troms:

Evenes kommune og den delen av Narvik kommune som ligger nord for Rombaken. Fra Rombaksbotn går grensa langs Rombakselva opp Norddalen og følger bekken som kommer fra Brudeslørvatnet helt opp til Ofotbanen krysser denne, fra dette punkt går grensa langs Ofotbanen til svenskegrensa.

Lisensfelling av jerv i dette området administreres av Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Tilgjengelig kvote i dette området gis på deres telefonsvarer, 40 40 85 60. Alle som deltar i lisensfelling i dette området plikter å holde seg jevnlig oppdatert om gjenværende kvote.

Se mer informasjon på nettsidene til Statsforvalteren i Troms og Finnmark (lenke)

Bestemmelser om lisensfelling av jerv

Bestemmelsene om ordinær jaktutøvelse gitt i eller i medhold av viltloven gjelder sammen med bestemmelsene om lisensfelling i forskrift om forvaltning av rovvilt.

Nedenfor har vi listet noen bestemmelser som er viktig å kjenne til angående lisensfelling på jerv.

 • For å kunne utøve lisensfelling på jerv må en være registrert som lisensjeger i Jegerregisteret for arten jerv i jaktåret 2023/2024. Jeger registrerer seg via internett på jegerregisteret. Jegere som selv ikke har tilgang på internett, kan få hjelp av Statsforvalteren eller kommunen til å registrere seg.
 • Lisensfellinga starter 20. august 2023 og varer til og med 15. februar 2024. Jakta stanses dersom totalkvota eller hunndyrkvota blir fylt.
 • Lisensfelling av jerv krever tillatelse fra grunneier. På statsgrunn har Statskog SF åpnet for gratis lisensfelling av jerv og bjørn. Informasjon fra Statskog finner du deres nettsider (lenke).
 • Det er lov å benytte både hagle og rifle ved felling av jerv. Dersom rifle benyttes, kreves det at du benytter ammunisjon med en anslagsenergi på minimum 980 joule (100 kgm) på 100 m avstand. Det er kun tillatt å bruke ammunisjon med ekspanderende prosjektil (blyspiss, hullspiss og lignende). Kravet til anslagsenergi tilsier bruk av minimum riflekaliber .222 Rem.
 • Skyteprøve for storviltjakt må være avlagt dersom det skal brukes rifle.
 • Fast montert kunstig lys kan benyttes ved åtejakt på jerv som gjennomføres som ledd i lisensfelling, jf. forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 29a. Bruk av kunstig lys skal rapporteres til Statsforvalteren med følgende informasjon:
  • Antall individer av jerv som er felt i lisensfelling der kunstig lys er benyttet.
  • Hvordan lyskilden som ble benyttet var montert.
  • Tid og sted for fellingen.
 • Det er ikke lov å bruke løs på drevet halsende hund ved lisensfelling av jerv.
 • Det er ikke tillatt å bruke snøscooter under lisensfelling, jf. viltlovens § 21. Kommunen kan imidlertid etter søknad gi tillatelse til bruk av snøscooter på vinterføre for utkjøring og tilsyn med jervebåser som er tillatt av Statsforvalteren. Kommunen kan videre etter søknad gi tillatelse til bruk av snøscooter på vinterføre for utkjøring av åte og åtebuer i forbindelse med felling av jerv.
 • Ved ønske om bruk av bås til fangst av jerv skal det fremmes særskilt søknad til Statsforvalteren i Nordland.
 • Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturmangfoldloven der vernebestemmelsene åpner for dette eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon. Oppføring av jervebåser, buer og etablering av åter kan være regulert av vernebestemmelser, kontakt derfor forvaltningsmyndigheten dersom du ønsker å bruke åte, jaktbu, bås eller lignende i et verneområde.
 • Rovviltnemnda kan til enhver tid stanse lisensfellingen eller endre fastsatt kvote dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier dette.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.