Lisensfelling av jerv i Nordland

Rovviltnemnda har vedtatt en lisensfellingskvote for jerv i 2020/2021 på 16 jerv hvorav inntil 8 tisper. Det er kun åpnet for jakt utenfor de prioriterte forvaltningsområdene for jerv.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 11.09.2020

De første 8 jervene på kvota er felles for alle jaktområder utenfor prioriterte yngleområder for jerv. Samarbeidsområdet med Troms (nord for Rombaken) holdes utenfor da dette området har kvote sammen med Troms.

Fem dyr av kvota er allerede felt på skadefelling. Det vil si at det ved jaktstart er tilgjengelig 3 dyr felles for alle jaktområder. Dersom denne første delen av kvota blir felt, kan Fylkesmannen i samråd med rovviltnemnda tildele dyr fra resterende kvote til mindre fellingsområder ut fra hvor det er felt jerv, skadesituasjonen på rein og sau til jerv, bestandssituasjonen for jerv og føringer i forvaltningsplanen.

Kart

Lenke til elektronisk kart over fellingsområder funner du i denne LENKA (ulike kartlag velges i menyen til høyre eller under kartbildet):

Et oversiktskart over fellingsområdene kan også lastes ned HER.

Plikt til å holde seg oppdatert om kvoten

Antall jerv som til enhver tid kan felles i de ulike områdene blir kunngjort over telefonsvarer hos Fylkesmannen i Nordland (75 53 15 60). Det er din plikt som jeger å holde deg orientert om status for lisensfellinga.

Meldeplikt ved påskyting av jerv

Melding om felt jerv eller påskutt jerv skal umiddelbart gis til Fylkesmannen. Følgende telefonnummer benyttes ved melding:

 • Dagtid: 755 31 500
 • Utenom arbeidstid: 478 29 091

Jegerens navn og telefonnummer skal oppgis ved melding om skutt jerv. Felt jerv skal fremvises for Statens naturoppsyn for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking. Skuddplass skal også kunne påvises.

Nye virkemidler ved lisensfelling

Klima- og miljødepartementet har åpnet for bruk av fast montert kunstig lys ved åpejakt på jerv og bruk av viltkamera med MMS-funksjon i kombinasjon med fellevarsler for tilsyn med jervbås. Se mer informasjon i lenke til høyre/under.

Kvote for lisensfelling av jerv i grenseområdene mot Troms

Som følge av en samarbeidsavtale mellom rovviltnemdene i region 7 og 8, vil følgende område i Nordland omfattes av vedtak om kvote for lisensfelling i Troms:

Fastlandsdelen av Tjeldsund kommune, hele Evenes kommune og den delen av Narvik kommune som ligger nord for Rombaken. Fra Rombaksbotn går grensa langs Rombakselva opp Norddalen og følger bekken som kommer fra Brudeslørvatnet helt opp til Ofotbanen krysser denne, fra dette punkt går grensa langs Ofotbanen til svenskegrensa.

Lisensfelling av jerv i dette området administreres av Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Tilgjengelig kvote i dette området gis på deres telefonsvarer, 77 64 22 32. Alle som deltar i lisensfelling i dette området plikter å holde seg jevnlig oppdatert om gjenværende kvote.

Se mer informasjon hos Fylkesmannen i Troms og FInnmark: https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/miljo-klima/rovvilt/

Bestemmelser om lisensfelling av jerv

Bestemmelsene om ordinær jaktutøvelse gitt i eller i medhold av viltloven gjelder sammen med bestemmelsene om lisensfelling i forskrift om forvaltning av rovvilt.

Nedenfor har vi listet noen bestemmelser som er viktig å kjenne til angående lisensfelling på jerv.

 • For å kunne utøve lisensfelling på jerv må en være registrert som lisensjeger i Jegerregisteret for arten jerv i jaktåret 2020/2021. Jeger registrerer seg via internett på www.jegerregisteret.no. Jegere som selv ikke har tilgang på internett, kan få hjelp av Fylkesmannen eller kommunen til å registrere seg.
 • Lisensfellinga starter 10.september 2020 og varer til og med 15. februar 2021. Jakta stanses dersom totalkvoten eller hunndyrkvoten blir fylt.
 • Lisensfelling av jerv krever tillatelse fra grunneier. På statsgrunn har Statskog SF åpnet for gratis lisensfelling av jerv og bjørn. Informasjon fra Statskog finner du HER.
 • Det er lov å benytte både hagle og rifle ved felling av jerv. Dersom rifle benyttes, kreves det at du benytter ammunisjon med en anslagsenergi på minimum 980 joule (100 kgm) på 100 m avstand. Det er kun tillatt å bruke ammunisjon med ekspanderende prosjektil (blyspiss, hullspiss og lignende). Kravet til anslagsenergi tilsier bruk av minimum riflekaliber .222 Rem.
 • Skyteprøve for storviltjakt må være avlagt dersom det skal brukes rifle. Se spesielle regler for inneværende jaktår på mijødirektoratets nettsider: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/april-2020/skyteproven-fra-i-fjor-gjelder-ogsa-under-arets-jakt/.
 • Fast montert kunstig lys kan benyttes ved åtejakt på jerv som gjennomføres som ledd i lisensfelling, jf. forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 29a. Bruk av kunstig lys skal rapporteres til Fylkesmannen med følgende informasjon:
  • Antall individer av jerv som er felt i lisensfelling der kunstig lys er benyttet.
  • Hvordan lyskilden som ble benyttet var montert
  • Tid og sted for fellingen.
 • Det er ikke lov å bruke løs på drevet halsende hund ved lisensfelling av jerv.
 • Det er ikke tillatt å bruke snøscooter under lisensfelling, jf. viltlovens § 21. Kommunen kan imidlertid etter søknad gi tillatelse til bruk av snøscooter på vinterføre for utkjøring og tilsyn med jervebåser som er tillatt av Fylkesmannen. Kommunen kan videre etter søknad gi tillatelse til bruk av snøscooter på vinterføre for utkjøring av åte og åtebuer i forbindelse med felling av jerv.
 • Ved ønske om bruk av bås til fangst av jerv skal det fremmes særskilt søknad til Fylkesmannen i Nordland. Det kan søkes om å bruke viltkamera med MMS-funksjon i kombinasjon med fellevarsler for tilsyn med båsen.  
 • Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturmangfoldloven der vernebestemmelsene åpner for dette eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon. Oppføring av jervebåser, buer og etablering av åter kan være regulert av vernebestemmelser, kontakt derfor forvaltningsmyndigheten dersom du ønsker å bruke åte, jaktbu, bås eller lignende i et verneområde.
 • Rovviltnemnda kan til enhver tid stanse lisensfellingen eller endre fastsatt kvote dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier dette.

Samordning av åter

Sannsynligheten for at jerven kommer til det åtet der jegeren sitter reduseres når det er mange åter i samme område. Fylkesmannen ønsker å effektivisere lisensfellinga på jerv, blant annet ved at kommunene bidrar til å samordne lisensjegerne på færre åter. Fylkesmannen oppfordrer derfor alle lisensjegere som planlegger å legge ut åte, eller som ønsker å delta i åtejakt på jerv, å først ta kontakt med sin kommune. Kommunene kan orientere om hvor det allerede er etablert åter. Det bør være et felles mål å samordne flest mulig lisensjegere rundt de eksisterende åteplassene i kommunene.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.