Bondens kulturmarksflora for Nord-Norge

Fylkesmannen sender i disse dager ut en ny flora med fokus på blomsterplanter i kulturlandskapet i Nord-Norge. Målgruppa er både gårdbrukere som skjøtter verdifulle kulturlandskap, landbruksrådgivinga, landbruks- og miljøforvaltninga, skoleverket og andre interesserte.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 17.12.2014

Det er et nasjonalt mål at naturen skal forvaltes slik at arter som finnes naturlig blir sikret i levedyktige bestander, og at variasjonen av naturtyper blir holdt ved like. Samtidig skal biologiske ressurser forvaltes slik at produksjonsgrunnlaget for framtidig jordbruksproduksjon blir sikret.

Et åpent og mosaikkpreget jordbrukslandskap gir leveområder for en rekke arter, og inneholder en stor del av kulturminnene. Beitelandskapet er lett og variert å ferdes i, og dermed også egnet for fysisk aktivitet og gode opplevelser.

Ca. 30 % av artene som er kategorisert som trua og sårbare i Norge er knyttet til kulturlandskapet. I Nordland er gjengroing som følge av redusert jordbruksdrift den største trusselen mot det biologiske mangfoldet i jordbrukslandskapet. Og når landskapet gror igjen blir kulturminnene ikke lenger synlige, utsikten forsvinner og det blir vanskeligere å ta seg fram.

Denne floraen er laget for de som ønsker å gjøre seg kjent med noen av de mest karakteristiske plantene som vi finner i jordbrukets kulturlandskap i Nord-Norge. Det er gjort et utvalg på omlag 100 arter, og de fleste av disse er avhengig av fortsatt jordbruksdrift og skjøtsel for å overleve. Floraen har konsentrert seg om blomsterplanter (urter), og disse er ordnet etter blomsterfarge. Samtidig forteller den om ulike naturtyper i jordbrukslandskapet, lokale navn og tradisjonell bruk.

Arbeidet med floraen er utført av Bioforsk Midt-Norge, Stjørdal ved Bolette Bele og Ann Norderhaug i samarbeid med Vibekke Vange (Vitenskapsmuseet, NTNU i Trondheim) og Torbjørn Alm (Universitetet i Tromsø). Den er gitt ut med støtte fra Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Finnmark. Bioforsk og flere andre har bidratt med bilder.

Med utsendelsen av floraen ønsker vi å gi en anerkjennelse til gårdbrukerne som gjennom sin matproduksjon i inn- og utmarka også bidrar til å vedlikeholde verdifulle landskap. Samtidig håper vi at floraen vil være til glede og nytte for alle som ønsker å bli bedre kjent med jordbrukets kulturlandskap.

Interesserte som ikke har mottatt floraen kan kontakte Ingvild Gabrielsen på miljøvernavdelinga, eller Arne Farup på landbruks- og reindriftsavdelinga.