Fritak frå teieplikt

Ansatte i forvaltningen kan ha taushetsplikt om forhold som de får vite om i forbindelse med jobben sin. For å kunne vitne om slike forhold i en rettssak, eller forklare seg om slike forhold til politiet under etterforskningen av et straffbart forhold, må de derfor fritas fra taushetsplikten.

I barnefordelingssaker trenger ikke Fylkesmannen frita barnevernsansatte fra taushetsplikten. Barnevernstjenesten kan i slike saker uhindret av taushetsplikten gi opplysninger til domstolen.

Hovedregelen er at den som har krav på taushet kan fritas fra taushetsplikten. Når personen samtykker, er det ikke nødvendig at fylkesmannen gir fritak i saken. Hvis personen ikke samtykker, må prosessfullmektig, aktor eller politiet søke Fylkesmannen om fritak.

Fylkesmannen kan frita følgende personer fra sin taushetsplikt:

 • Ansatte i skole (taushetsplikt etter opplæringsloven § 15-1)
 • Ansatte i barnehage (taushetsplikt etter barnehageloven § 20)
 • Ansatte i barnevernet (taushetsplikt etter barnevernloven § 6-7)
 • Ansatte i den kommunale delen av Nav-kontoret (taushetsplikt etter
  sosialtjenesteloven § 44)
 • Ansatte som jobber med oppgaver etter introduksjonsloven (taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 flg.)
 • Ansatte i helse- og omsorgstjenesten og helseforvaltningen (taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 flg., helse- og omsorgstjenesteloven § 12-1 eller spesialisthelsetjenesteloven § 6-1)

Fylkesmannen kan bare nekte å frita fra taushetsplikten hvis bevisføringen/forklaringen kan utsette staten eller allmenne interesser for skade, eller virke urimelig overfor den som har krav på hemmelighold.

Hvordan søke om fritak fra taushetsplikten?

Du kan søke om fritak fra taushetsplikt via sikkert elektronisk skjema, på e-post (så lenge det ikke formidles taushetsbelagte opplysninger) eller via brev. Se link til "Søknad om fritak..." på siden her.


Søknaden må inneholde følgende:

 • Vitnets navn, arbeidssted og stillingsbeskrivelse.
 • Hvilken domstol som behandler saken, saksnummer og dato for rettsmøtet. Gjelder fritaket politiavhør, oppgi politidistriktet og dato for avhøret.
 • Kopi av relevant stevning/tilsvar eller tiltalebeslutning.
 • Om den/de som har krav på taushet har blitt spurt om å samtykke, eventuelt hvorfor dette ikke er forsøkt. Dersom personen ikke samtykker, ber vi om at vedkommendes eventuelle begrunnelse oppgis.
 • Konkret beskrivelse av hva vitnet skal forklare seg om.
 • Uttalelse fra den som skal fritas fra taushetsplikt og vedkommendes leder, om de har innvendinger mot at vitnet skal forklare seg.

Dersom noen av disse opplysningene mangler, må vi etterspørre opplysningene. Dette kan forlenge saksbehandlingstiden. Vi ber om at det i søknaden oppgis kontaktinformasjon, slik at Fylkesmannen kan ta kontakt ved eventuelle spørsmål.

Saksbehandlingstid

Av hensyn til forsvarlig behandling av saken, ber vi om at søknaden er mottatt hos oss senest to uker før forklaringen skal gis. Fylkesmannen kan ikke garantere at søknader som leveres senere enn dette, blir behandlet i tide.

Hva skjer når Fylkesmannen har avgjort søknaden?

Fylkesmannen sender avgjørelsen til den som søker. Vi informerer også personen som har krav på hemmelighold om avgjørelsen. I straffesaker gjøres dette kun hvis det ikke er uforenlig med pågående etterforskning eller straffesak.

Fylkesmannens avgjørelse om fritak fra taushetsplikt er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages. Fritaket gjelder også ved en eventuell anke.

Vi gjør til slutt oppmerksom på at retten kan beslutte at vedkommende skal vitne, selv om Fylkesmannen ikke gir fritak. Retten kan også beslutte at vedkommende ikke skal forklare seg, selv om Fylkesmannen har gitt fritak.